Specjalista
Gdynia
Urząd Morski w Gdyni

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw ds. obszarów Natura 2000
Inspektorat Ochrony Wybrzeża

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:
- krajowe wyjazdy służbowe
- zagraniczne wyjazdy służbowe
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
Czynniki szkodliwe dla zdrowia:
- praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie
- czynniki biologiczne: KLESZCZE

Warunki uciążliwe:
- zmienne warunki atmosferyczne praca w terenie

Narzędzia i materiały pracy:
- komputer

Infrastruktura - bariery architektoniczne:
- winda
- brak podjazdu
- brak schodołazu
- toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
- drzwi odpowiedniej szerokości
- brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • planowanie i realizacja zadań ochronnych i monitoringu w obszarach Natura 2000
 • współpraca w pozyskaniu i rozliczaniu środków finansowych oraz opracowaniu projektów planów ochrony i realizacji zadań ochronnych, a także nadzór nad opracowaniem i wdrażaniem planów ochrony morskich obszarów Natura 2000
 • weryfikacja i aktualizacja Standartowego Formularza Danych, w tym wprowadzanie danych do bazy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
 • opracowywanie wkładu do raportów ze stanu ochrony przedmiotów ochrony obszarów Natura 2000
 • współuczestnictwo w przeprowadzaniu procedur zamówienia publicznego
 • opiniowanie i uzgadnianie przedsięwzięć planowanych na obszarach pasa technicznego i obszarach morskich Natura 2000
 • analizowanie zapisów w projektowanych i istniejących dokumentach dotyczących ochrony przyrody i środowiska pod kątem możliwości realizacji zadań Urzędu
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie zamierzeń budowlanych pod kątem oddziaływania na przyrodę, w szczególności na obszary Natura 2000

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe profilowe w obszarze: biologia, ochrona przyrody
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w obszarze: ochrona przyrody
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • bardzo dobra znajomość przepisów w zakresie ochrony przyrody i środowiska
 • wiedza ogólna z zakresu nauk przyrodniczych i nauk o Ziemi
 • biegła umiejętność rozpoznawania gatunków podlegających ochronie i ich siedlisk
 • znajomość metodyk GIOŚ dla gatunków i siedlisk chronionych w sieci Natura 2000
 • dobra organizacja pracy
 • dokładność i terminowość
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe profilowe na kierunku: zoologia, ornitologia
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B2 wg ESOKJ)
 • znajomość ustawy prawo zamówień publicznych w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość przepisów prawa budowlanego w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość procedur oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość kpa w zakresie wykonywanych zadań
 • umiejętność pracy z systemami GIS

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-03-13
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Morski w Gdyni
  Kancelaria Ogólna
  ul. Chrzanowskiego 10
  81-338 Gdynia
  z dopiskiem: Nr ogłoszenia o naborze - …………………

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
• oferty niekompletne, w tym brak własnoręcznie podpisanych listu motywacyjnego i wymaganych oświadczeń oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego)
• Urząd poinformuje osoby, które zakwalifikowały się do poszczególnych etapów naboru telefoniczne lub drogą elektroniczną, a brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów naboru
• aplikacje odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone
• proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 3 143,78 - 3 787,87 zł
• do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu
• dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. : 58 355 34 10 lub 58 355 31 75
Specjalista
Gdynia
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna