Specjalista
Nowy Tomyśl
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Sekcja ds. finansów

Warunki pracy

• praca o charakterze administracyjno - biurowym w godzinach od 7.30 do 15.30 w siedzibie tutejszej Komendy (na potrzeby urzędu możliwość wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych na zasadach określonych w art. 97 Ustawy o służbie cywilnej),
• możliwość wyjazdów służbowych w ramach narad szkoleniowych, odpraw itp.,
• częste kontakty z podmiotami zewnętrznymi oraz pracownikami Komendy,
• oświetlenie naturalne i sztuczne,
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
• stres związany z kontrolami prowadzonymi przez organy zewnętrzne i wewnętrzne oraz niekiedy presją czasu,
• narzędzia i materiały pracy – komputer, kserokopiarka, drukarka, skaner i inne urządzenia biurowe
• stanowisko pracy zlokalizowane jest na II piętrze budynku,
• toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak windy w budynku– konieczność poruszania się po budynku, brak oznaczeń dla niewidomych i niedowidzących, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym i głuchoniemym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie spraw sekretariatu Komendanta Powiatowego
 • Sporządzanie dowodów obrotów magazynowych
 • Prowadzenie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej funkcjonariuszy i pracowników cywilnych
 • Przygotowywanie zbiorczych analiz oraz wniosków zakresu działania Komendy Powiatowej PSP
 • Prowadzenie spraw urlopowych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy
 • Obsługa programu płacowego
 • Prowadzenie kasy
 • Opracowanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych Komendanta Powiatowego
 • Organizacja narad i odpraw służbowych z udziałem Komendanta Powiatowego
 • Realizacja zadań archiwalnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Znajomość programów MS Word, MS Excel, MS PowerPoint
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 miesiąc doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • Dyspozycyjność
 • Znajomość ustawy o PSP, ustawy o Służbie Cywilnej, KPA, ustawy o finansach publicznych
 • Umiejętność redagowania pism urzędowych
 • Kreatywność i motywacja do pracy

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-24
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu, ul. Powstańców Wielkopolskich 2A, 64-300 Nowy Tomyśl - II piętro - Sekretariat Komendy.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
• W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
• Proces naboru składa się z III etapów:
- etap I – weryfikacja dokumentów w dniu 25 kwietnia 2019r.
- etap II – sprawdzian wiedzy w dniu 29 kwietnia 2019r. obejmujący zagadnienia dotyczące zakresu Państwowej Straży Pożarnej, ochrony przeciwpożarowej, służby cywilnej, postępowania administracyjnego, ochrony danych osobowych, samorządu terytorialnego oraz finansów publicznych
- etap III – rozmowa kwalifikacyjna w dniu 7 maja 2019r.
• Szczegółowych informacji ogn. mgr Magdalena Świszcz pod nr telefonu 061 222 06 69.
• Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
• Życiorys, CV, list motywacyjny i oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem. Oferty nie spełniające kryteriów naboru, wymagań formalnych lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Niestawienie się kandydata w wyznaczonym terminie w etapie II lub III oznacza rezygnację z udziału w postępowaniu. W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.
• Przewidywany termin zatrudnienia: 13 maja 2019r.
• Wynagrodzenie: 2 750,00 brutto

Specjalista

Nowy Tomyśl

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna