Specjalista
Radom
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw Realizacja zadań Centrum Powiadamiania Ratunkowego, w celu zapewnienia prawidłowego, efektywnego, terminowego i rzetelnego wykonania zadań ukierunkowanych na utrzymanie i doskonalenie systemu powiadamiania ratunkowego.
w Wydziale Systemów Powiadamiania Ratunkowego

Warunki pracy

Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem - obsługa powyżej 4 godzin na dobę; większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej.
Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: utrudniony (skomplikowany) dostęp do części budynku dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Bezpośredni nadzór na systemami teleinformatycznymi funkcjonującymi w CPR
 • Współpraca z Wydziałem Kadr w zakresie spraw kadrowych pracowników (m.in. ewidencja urlopów, przygotowywanie dokumentacji pracowniczej, prowadzenie ewidencji i rozliczania czasu pracy)
 • Nadzór nad bieżącą organizacją pracy operatorów i koordynatorów oraz trenerów.
 • Prowadzenie dokumentacji szkoleń i egzaminów operatorów numerów alarmowych
 • Nadzorowanie pracy operatorów w systemie teleinformatycznym SICPR
 • Opracowanie miesięcznych grafików dyżurów dla operatorów

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie powiadamiania ratunkowego lub zarządzania kryzysowego lub bezpieczeństwa i porządku publicznego lub ochrony przeciwpożarowej lub ratownictwa medycznego.
 • znajomość obsługi programów komputerowych MS Office – bardzo dobra znajomość Excel i Word
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • kursy i szkolenia w zakresie spraw kadrowych
 • kurs kancelaryjno – archiwalny,
 • terminowość
 • rzetelność
 • odpowiedzialność
 • odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu
 • samodzielność.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-07-21
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie
  ul. Domaniewska 40
  02-672 Warszawa

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Wysokość wynagrodzenia zasadniczego brutto: od 2 600 zł.
Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia oraz oferty niespełniające wymogów formalnych zostaną komisyjnie zniszczone. Odpowiadamy tylko na wybrane oferty. Zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o terminach kolejnych etapów rekrutacji.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (48) 368 89 80 lub (22) 55 95 184
Specjalista
Radom
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna