Specjalista
Siedlce
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw obsługi archiwalnej
w Biurze Kadr i Obsługi Prawnej

Warunki pracy

- praca biurowa
- praca w siedzibie urzędu
- praca na pierwszym piętrze i w magazynach (piwnica)
- zagrożenie korupcją
- wysiłek fizyczny
- praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych
- praca związana z obsługą klienta
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
- budynek nie posiada podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami
- pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami
- brak oznaczeń dla osób niewidomych
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie i ewidencjonowanie dokumentacji archiwalnej
 • porządkowanie przechowywanej dokumentacji, przyjętej w latach wcześniejszych
 • prowadzenie poszukiwań archiwalnych oraz udostępnianie materiałów archiwalnych
 • brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania upłynął oraz przekazywanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego
 • przygotowywanie dla komórki właściwej ds. płac dokumentów niezbędnych do wystawienia zaświadczeń Rp-7

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość ustaw: o ochronie danych osobowych, Kodeks postępowania administracyjnego, o dostępie do informacji publicznej, o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 • znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • znajomość zarządzenia: w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • znajomość rozporządzenia: w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • umiejętność: obsługi komputera (pakiet MS Office), analitycznego myślenia, skutecznej komunikacji, obsługi klienta
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze archiwum
 • wykształcenie: wyższe
 • ukończony kurs archiwalny

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających ukończenie kursu archiwalnego

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-23
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  Biuro Kadr i Obsługi Prawnej, Punkt Obsługi Klienta
  pl. Bankowy 3/5 (wejście F, od al. Solidarności)
  00-950 Warszawa
  z dopiskiem „Oferta pracy BKOP-IV/41”

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: do 2.700 zł
MUW zapewnia swoim pracownikom:
− stabilną i ciekawą pracę;
− regularnie wypłacane wynagrodzenie;
− dodatek stażowy;
− dodatkowe wynagrodzenie roczne;
− nagrody – w zależności od wyników pracy;
− możliwość rozwoju zawodowego;
− wsparcie na etapie wdrażania do pracy;
− atrakcyjny pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku, dopłaty do działalności kulturalno-oświatowej lub sportowo-rekreacyjnej;
− korzystna oferta dodatkowej opieki medycznej i ubezpieczenia na życie;
− możliwość udziału w aktywnościach sportowych (piłka nożna i tenis stołowy).
Do składania ofert zachęcamy również osoby z niepełnosprawnościami.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Prosimy o wpisanie w dokumentach aktualnego adresu e-mail.
Kandydatki/kandydaci będą informowani o terminie kolejnego etapu naboru za pomocą poczty elektronicznej, a w przypadku nieposiadania e-maila - telefonicznie.
Wszystkie oświadczenia powinny być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem.
Wzór oświadczeń dostępny na stronie www.bip.mazowieckie.pl w zakładce Praca i kariera.
Informacje dotyczące rekrutacji w MUW znajdują się na stronie internetowej urzędu pod adresem www.mazowieckie.pl w zakładce „Praca” oraz na stronie BIP urzędu pod adresem www.bip.mazowieckie.pl w zakładce Praca i kariera.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Specjalista

Siedlce

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna