Specjalista
Warszawa
Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw polityki sportowej
w Biurze Ministra

Warunki pracy

Praca samodzielna, wykonywana na terenie i w godzinach pracy Ministerstwa. W zależności od potrzeb okresowe przemieszczanie się na terenie Ministerstwa i poza nim. Na stanowisku występuje konieczność udziału w wyjazdach służbowych. Stanowisko pracy zorganizowano w pomieszczeniu biurowym spełniającym wymagania dla pomieszczeń stałej pracy. Do zadań służbowych należy obsługa stanowiska komputerowego, faksu, skanera i in. urządzeń biurowych. Praca przy monitorze ekranowym z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Warunki architektoniczno-budowlane i techniczne budynków oraz pomieszczeń: pracy, ogólnodostępnych i higieniczno-sanitarnych:
Budynek przy ul. Senatorskiej 14 - siedziba główna Ministerstwa
Pomieszczenia są w niezbędnym stopniu dostępne dla osób niepełnosprawnych. Na wyposażeniu budynku są pochylnie mobilne (zastępujące pochylnie stałe), dostawiane przez pracowników recepcji, zapewniających asystę i pomoc fizyczną. Na lewo od wejścia głównego jest oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu głównym umieszczony jest dzwonek przywoławczy. W budynku brak windy. Na wyposażeniu budynku jest schodołaz, umożliwiający osobom niepełnosprawnym przemieszczanie się wewnątrz, pomiędzy piętrami. Na parterze jest łazienka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Budynek przy ulicy Senatorskiej 12
Pomieszczenia są w niezbędnym stopniu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Na wyposażeniu jest schodołaz umożliwiający dostęp do budynku. Przy wejściu głównym umieszczony jest dzwonek przywoławczy. W budynku znajduje się winda do komunikacji między kondygnacjami. Na dziedzińcu jest oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Na I i II piętrze usunięto bariery architektoniczne. Na I i II piętrze znajdują się łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Część pomieszczeń pracy wyposażona jest w klimatyzację, część w wentylację grawitacyjną i naturalną.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie współpracy z odpowiednimi urzędami i służbami, zespołami stałymi i doraźnymi oraz organizacjami pozarządowymi, w tym w szczególności polskimi związkami sportowymi (także poprzez opracowywanie programów Ministra właściwego ds. kultury fizycznej w tym obszarze), w celu zapobiegania i przeciwdziałania agresji, przemocy, rasizmowi i przejawom nietolerancji w sporcie.
 • Współpraca z pozostałymi komórkami Ministerstwa Sportu i Turystyki w sprawach związanych z Kodeksem Dobrego Zarządzania dla polskich związków sportowych, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu monitorowania realizacji wytycznych Kodeksu przez polskie związki sportowe.
 • Współpraca z Radą Europy w zakresie bezpieczeństwa imprez sportowych, w szczególności w ramach „Stałego Komitetu Europejskiej Konwencji w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej” (Komitet - T-RV), w celu rozwijania współpracy międzynarodowej w tym zakresie oraz realizacji zobowiązań międzynarodowych.
 • Koordynacja procesu sprawozdawczości z realizacji programów rządowych w zakresie ministra właściwego do spraw kultury fizycznej oraz procesu sprawozdawczości z realizacji „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na lata 2017-2020”, w celu zapewnienia realizacji obowiązków sprawozdawczych resortu.
 • Udział w opracowaniu i monitorowaniu dokumentów strategicznych w obszarze sportu, w celu wsparcia realizacji zadań wydziału.
 • Przygotowywanie i opiniowanie projektów aktów normatywnych i dokumentów rządowych w obszarze bezpieczeństwa w sporcie, w celu zapewnienia prawidłowego i terminowego procesu legislacyjnego dotyczącego tego obszaru.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w sektorze finansów publicznych i/lub w pracy w obszarze sportu
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość regulacji prawnych z obszaru bezpieczeństwa imprez masowych
 • Znajomość ustawy o sporcie
 • Znajomość ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Wiedza z zakresu organizacji i funkcjonowania obszaru sportu
 • Wiedza z zakresu dokumentów strategicznych w obszarze sportu
 • Wiedza z zakresu podmiotów działających w ramach ruchu kibicowskiego
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej i/lub z zakresu organizacji imprez sportowych i/lub z zakresu bezpieczeństwa imprez sportowych
 • wykształcenie: wyższe z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego lub europeistyki lub prawa lub administracji publicznej lub stosunków międzynarodowych lub politologii

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-31
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Urząd nasz jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu.
Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane. Formularze oświadczeń zamieszczone są na stronie BIP Ministerstwa Sportu i Turystyki w zakładce „Nabór do Służby Cywilnej”.
W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
Po upływie terminu składania oferty pracy, kandydatki/kandydaci nie mogą ich uzupełnić.
W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji informacji o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów osoba, która złożyła ofertę, może odebrać swoje dokumenty.
W naborze będą stosowane w szczególności następujące techniki i metody naboru: weryfikacja formalna ofert, test wiedzy merytorycznej, rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydatki/Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, o czym będą powiadomieni drogą telefoniczną lub e-mailem. Kandydatki/Kandydaci niezakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną o tym poinformowani w ten sam sposób.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 2447-307

Specjalista

Warszawa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna