Specjalista
Lublin
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw zamówień publicznych
w Sekcji Zamówień Publicznych KWP w Lublinie (umowa na zastępstwo)

Warunki pracy

Pracownik wykonuje większość czynności o charakterze statycznym, związanych głównie z pracą przy komputerze. Realizacja zadań wymaga częstych kontaktów z pracownikami innych komórek organizacyjnych KWP w Lublinie zajmujących się realizacją powiązanych zadań. Czynności wykonywane są w większości w pozycji siedzącej i są związane z pracą z dokumentami, obsługą komputera powyżej 4 godzin na dobę, obsługą urządzeń biurowych (telefon, drukarka, niszczarka papierów), prowadzeniem rozmów telefonicznych z interesantami. Praca przy oświetleniu naturalnym oraz sztucznym. Na stanowisku specjalisty zadania realizowane są samodzielnie, często pod presją czasu. Występują częste kontakty z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi.
Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak podjazdu przy wejściu, brak windy, nieprzystosowane sanitariaty).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opracowywanie wniosków, ogłoszeń dot. zamówień publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) przy wykorzystaniu danych przekazanych przez komórki zamawiające dot. opisu przedmiotu zamówienia i wymagań stawianych wykonawcom oraz upublicznianie zatwierdzonych dokumentów w Biuletynie Zamówień Publicznych, Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i stronie internetowej KWP w Lublinie,
 • Opracowywanie oraz upublicznianie odpowiedzi na zadawane przez wykonawców pytania dotyczące formalno - prawnych zagadnień związanych z procedurą oraz odpowiedzi dotyczących pozostałych zapisów SIWZ przy wykorzystaniu danych przekazanych przez komórki zamawiające,
 • Udział w analizie ofert pod względem formalno - prawnym, m.in. kompletności, spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ i wyeliminowania ewentualnych oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych oraz innych omyłek niepowodujących zmian w treści oferty, a także przy wykorzystaniu danych przekazanych przez komórki zamawiające w zakresie zgodności ofert z przedmiotem zamówienia,
 • Sporządzanie protokołów na każdym etapie postępowań o udzielanie zamówień publicznych,
 • Bieżące prowadzenie księgi zamówień publicznych w zakresie danych dotyczących wszczęcia postępowań, zawarcia umowy oraz jej aktualizacja i upublicznienie na stronie internetowej KWP w Lublinie,
 • Kompletowanie dokumentacji zakończonych postępowań.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego pracy na stanowisku administracyjno-biurowym.
 • Upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie procedury sprawdzającej dopuszczającej do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą “zastrzeżone”.
 • Znajomość przepisów regulujących sprawy zamówień publicznych.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Umiejętność działania pod presją czasu,.
 • Umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Internet).
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Asertywność i umiejętność przekonywania.
 • Dokładność, uczciwość.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego pracy na stanowisku związanym z udzielaniem zamówień publicznych.
 • wykształcenie: wyższe
 • Przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej dopuszczającej do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą “zastrzeżone”.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-24
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
  20-019 Lublin, ul. Narutowicza 73

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 81 535 56 76, 81 535 40 94.

Zatrudnienie osoby wyłonionej w drodze naboru będzie realizowane w maju 2019 r.

Oferowane warunki wynagrodzenia: wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 2 582,30 zł. brutto (wynika z mnożnika kwoty bazowej 1,3471) oraz dodatek z tytułu wysługi (prawo do niego nabywa się po udokumentowaniu pięciu lat pracy i wynosi on 5% wynagrodzenia zasadniczego. Z każdym rokiem wzrasta o 1% do momentu, aż osiągnie wysokość 20%).

Oferty należy składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 w sekretariacie Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Lublinie (pok. 127) lub przesłać pocztą na wskazany powyżej adres.

Po weryfikacji formalnej ofert kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie osobistej prezentacji. Brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem do dalszych etapów rekrutacji. Oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu oraz złożone po terminie (liczy się data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie, opublikowanym w BIP KWP w Lublinie (zakładka „Wolne stanowiska w SC”).

UWAGA! LIST MOTYWACYJNY, ŻYCIORYS/CV ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA MUSZĄ BYĆ OPATRZONE AKTUALNĄ DATĄ (korespondującą z datą złożenia dokumentów) ORAZ WŁASNORĘCZNIE PODPISANE (W BIP KWP w Lublinie dostępny jest WZÓR OŚWIADCZENIA kandydata ubiegającego się o stanowisko).

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za treść ogłoszeń umieszczonych na portalach:
https://nabory.kprm.gov.pl/,
http://bip.lublin.kwp.policja.gov.pl/

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Specjalista

Lublin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna