Specjalista
Radom
Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw administrowania serwerami, systemami oraz stronami WWW
w Wydziale Łączności i Informatyki

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- nietypowe godziny pracy - dyżury
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- oświetlenie naturalne i sztuczne
- praca w bezpośrednim sąsiedztwie sprzętu komputerowego
- wymuszona pozycja ciała
- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Administrowanie i zarządzanie serwerami (serwerem poczty internetowej, oraz serwerem WWW w sieci internetowej)
 • Sprawowanie nadzoru technicznego i administracyjnego serwerów i aplikacji SWOP w garnizonie mazowieckim
 • Zarządzanie i administrowanie urządzeniami i stanowiskami w sieciach SNP, SIO I SWIZE W KWP z siedzibą w Radomiu
 • Administrowanie oraz aktualizowanie programu bankowości elektronicznej VIDEOTEL
 • Dbanie o utrzymanie odpowiedniego stanu jakościowego/ilościowego sprzętu komputerowego i dokumentacji technicznej, oraz urządzeń będących w eksploatacji w garnizonie mazowieckim
 • Wykonywanie prezentacji multimedialnych na odprawy kadry kierowniczej KWP z siedzibą w Radomiu
 • Przygotowywanie wyceny sprzętu komputerowego i specyfikacji technicznej do przetargów oraz ocenianie ofert złożonych do przetargów
 • Projektowanie, tworzenie, wdrażanie i testowanie systemów informatycznych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w branży informatycznej (należy dołączyć np. kopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu)
 • Znajomośc języka angielskiego na poziomie komunikatywnym umożliwiający rozumienie dokumentacji technicznej
 • Znajomość działania sieci komputerowych oraz protokołów sieciowych
 • Umiejętność sporządzania dokumentacji technicznej
 • Analityczne myślenie
 • Kreatywność
 • Umiejętność argumentowania
 • Dyspozycyjność
 • Odporność na stres
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe informatyczne
 • Przeszkolenie z podstaw obsługi baz danych (MySQL, PostgreSQL, Oracle)
 • Przeszkolenie w zakresie administrowania serwerami, systemami oraz stronami WWW
 • Przeszkolenie z obsługi Postfixa
 • Przeszkolenie z obsługi Linuxa
 • Przeszkolenie z obsługi serwerów nazw (DNS)
 • Znajomość języków PHP, xHTML, CSS, JavaScript w oprogramowaniu komputerowym
 • Znajomość Apacha

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie zakresów czynności w przypadku gdy z przedłożonych dokumentów (np. świadectw pracy) nie wynika rodzaj posiadanego doświadczenia zawodowego
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Dokument potwierdzający przeszkolenie z podstaw obsługi baz danych (MySQL, PostgreSQL, Oracle)
 • Dokument potwierdzający przeszkolenie w zakresie administrowania serwerami, systemami oraz stronami WWW
 • Dokument potwierdzający przeszkolenie z obsługi Postfixa
 • Dokument potwierdzający przeszkolenie z obsługi Linuxa
 • Dokument potwierdzający przeszkolenie z obsługi serwerów nazw (DNS)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy w Policji (do pobrania ze strony BIP Mazowieckiej Policji - KWP zs. w Radomiu)

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-11
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
- Procedura kwalifikacyjna na ww. stanowisko prowadzona jest zgodnie z Regulaminem naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej zatwierdzonym przez Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. - W ww. biuletynie znajdują się również wzory wymaganych oświadczeń. - Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie, opatrzone aktualną datą. - Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. - Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. - Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. - Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: /048/ 345-20-04, /048/ 345-28-18

Specjalista

Radom

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna