Specjalista
Wałcz
Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Zachodniopomorski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw wspierania edukacji, analiz i strategii
w Oddziale Zamiejscowym Delegatury Kuratorium Oświaty w Koszalinie

Warunki pracy

Reprezentowanie urzędu na zewnątrz, praca w siedzibie urzędu jak i poza nią, praca przy komputerze.
Urząd nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych (brak windy, podjazdów oraz toalet przystosowanych do osób niepełnosprawnych ruchowo), urząd nie jest przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowywanie zestawień, analiz, opinii, informacji i innych materiałów wynikających z zadań Wydziału, szczególnie związanych z wynikami edukacyjnymi szkół i wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • prowadzenie procedur wydawania opinii w sprawie likwidacji, przekształceń i połączeń szkół i placówek oraz wydawanie opinii w sprawie sieci szkół z terenu objętego nadzorem Oddziału w Wałczu;
 • koordynowanie i realizowanie zadań związanych z wypoczynkiem dzieci i młodzieży na terenie objętym nadzorem Oddziału w Wałczu;
 • organizowanie wydarzeń zlecanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, Wojewodę Zachodniopomorskiego, MEN oraz inne ministerstwa;
 • planowanie i realizowanie zadań dotyczących organizacji i przebiegu konkursów przedmiotowych organizowanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty;
 • udział w opracowywaniu i uzgadnianiu projektów wewnętrznych aktów prawnych Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty we współpracy z radcą prawnym urzędu;
 • prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży;
 • redagowanie pism urzędowych, podziękowań, zaproszeń i listów gratulacyjnych kierowanych do urzędów i instytucji współpracujących z Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego doświadczenie pedagogiczne
 • znajomość procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego;
 • wysoka kultura osobista;
 • umiejętności komunikacyjne;
 • umiejętność obsługi komputera;
 • znajomość prawa oświatowego i ustawy o służbie cywilnej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • odpowiedzialność, rzetelność, terminowość, samodzielność.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-27
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Informacja o metodach i technikach naboru:
1. weryfikacja formalna dokumentów,
2. analiza merytoryczna aplikacji,
3. rozmowa kwalifikacyjna.
Tylko kandydaci zakwalifikowani do trzeciego etapu zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dokumenty należy składać wyłącznie w zaklejonej kopercie.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Specjalista

Wałcz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna