Specjalista
Jasło
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jaśle

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Wydział Rekrutacji

Warunki pracy

Praca przy monitorze ekranowym (komputer), wyjazdy służbowe.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie rekrutacji i naboru ochotników w ramach Narodowych Sił Rezerwowych
 • Planowanie i promocja powołania do Narodowych Sił Rezerwowych
 • Opracowywanie i aktualizacja bazy danych statystycznych ochotników do Narodowych Sił Rezerwowych
 • Udział w promocji ochotniczych form służby, w tym w ramach Narodowych Sił Rezerwowych
 • Opracowywanie meldunków i sprawozdań w zakresie Narodowych Sił Rezerwowych
 • Realizacja procedur związanych z nadawaniem przydziałów kryzysowych w ramach Narodowych Sił Rezerwowych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • Znajomość przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw w zakresie realizowanych zadań. Znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Umiejętność obsługi pakietu biurowego OFFICE.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub praca w wojsku.
 • Przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa
 • Możliwość nadania pracowniczego przydziału mobilizacyjnego
 • Znajomość przepisów wewnętrznych MON regulujących: pokojowe uzupełnienie jednostek wojskowych, prowadzenie ewidencji wojskowej oraz system pracy biurowej. Obsługa specjalistycznych programów komputerowych funkcjonujących w urzędzie.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia zaświadczenia o odbytym przeszkoleniu z ochrony informacji niejawnych
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-06-16
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jaśle
  ul. Kościuszki 24
  38-200 Jasło

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Umowa o pracę na zastępstwo, wynagrodzenie zasadnicze: 2900,00 zł brutto miesięcznie.
Kandydatki/ kandydaci spełniający wymogi niezbędne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do kancelarii WKU w Jaśle). Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 261 156 704 (od 09.06.2020 r.)
Specjalista
Jasło
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna