Specjalista
Zamość
Komenda Miejska Policji w Zamościu

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw łączności przewodowej
w Wydziale Wspomagającym

Warunki pracy

Praca w systemie ośmiogodzinnym.
Praca w pomieszczeniach Komendy i wyjazdy służbowe do jednostek podległych.
Naturalne i sztuczne oświetlenie.
Urządzenia techniczne.
Budynek posiada podjazd, windę oraz toaletę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Nadzór nad działaniem urządzeń pracujących w resortowych sieciach teletransmisyjnych
 • Wykonywanie czynności administracyjnych w zakresie nadzoru nad pracą urządzeń tworzących system komutacyjny poprzez programowanie, konfigurację i archiwizację danych central telefonicznych
 • Wykonywanie prac obsługowych urządzeń systemów teleinformatycznych
 • Wykonywanie prac konserwacyjnych i przeglądów okresowych urządzeń łączności przewodowej i telefaksowej oraz systemów zasilania
 • Wykonywanie prac instalacyjno - przełączeniowych w sieci telefonicznej i strukturalnej, instalowanie urządzeń abonenckich oraz konfigurowanie ich parametrów
 • Administrowanie i nadzór nad systemem zabezpieczeń pomieszczeń chronionych dla systemów teleinformatycznych
 • Tworzenie i aktualizacja dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz prowadzenie ewidencji sprzętu i użytkowników systemów łączności przewodowej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z obsługą specjalistycznych programów komputerowych
<br>
 • Znajomość techniki telekomunikacyjnej, urządzeń i sieci teletransmisyjnych
 • Świadectwo kwalifikacyjne „E” - uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku do 1 kV
 • Umiejętność sprawnej organizacji pracy, umiejętność pracy samodzielnej i w zespole
 • Rzetelność i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków
 • Podstawowa znajomość języka angielskiego ze zrozumieniem instrukcji technicznych
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: średnie o kierunku telekomunikacja lub informatyka
 • Przeszkolenie w zakresie administracji systemami komutacyjnymi
 • Znajomość zasad pracy cyfrowych urządzeń systemów teletransmisyjnych oraz komutacyjnych i urządzeń abonenckich

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia świadectwa kwalifikacyjnego „E” - uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku do 1 kV
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa o dostępie do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-07-08
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Policji
  ul. Wyszyńskiego 2
  22-400 Zamość

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,

Techniki i metody selekcji:
- weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
- ocena złożonych dokumentów,
- sprawdzian wiedzy merytorycznej,
- rozmowa kwalifikacyjna.

Osoby spełniające wymagania zostaną powiadomione telefonicznie o zakwalifikowaniu do dalszego etapu postępowania.

Kandydaci nie zakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie.

Oferty z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjnie zniszczone.

Do składania ofert zapraszamy także osoby niepełnosprawne, których stopień niepełnosprawności nie wyklucza realizacji opisanych obowiązków.

Uwaga! List motywacyjny, CV, oraz wszystkie oświadczenia muszą posiadać aktualną datę (korespondującą z datą złożenia dokumentów) i własnoręczny podpis.

Wynagrodzenie: mnożnik 1,4244 kwoty bazowej, plus dodatek z tytułu wysługi lat.

Oferty należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8°° do 15°° bezpośrednio
w recepcji KMP w Zamościu lub przesłać pod wskazany wyżej adres:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 84 6771222
Specjalista
Zamość
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna