Specjalista
Sochaczew
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw organizacyjnych
w Sekcji organizacyjno-kadrowej

Warunki pracy

Praca w pomieszczeniach biurowych na I piętrze budynku komendy z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych. Brak wind, podjazdów oraz drzwi i toalet przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej,
 • przygotowywanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej,
 • prowadzenie spraw organizacyjnych, w tym kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego,
 • przygotowywanie projektów decyzji i innych aktów administracyjnych wydawanych przez komendanta powiatowego,
 • prowadzenie archiwum Komendy i spraw związanych z archiwizacją dokumentów,
 • realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków,
 • obsługa strony internetowej BIP,
 • organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy powiatowej i Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej,
 • sporządzanie list płac wynagrodzeń i dodatkowych świadczeń na podstawie otrzymanych dokumentów
 • pobieranie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, sporządzanie deklaracji do US, odprowadzanie skłądek ZUS i sporządzanie deklaracji rozliczeniowych,
 • naliczanie, odprowadzanie i ewidencjonowanie ubezpieczeń społecznych,
 • prowadzenie kart wynagrodzeń,
 • prowadzenie programu ewidencji przychodów i rozchodów materiałów.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie lub wyższe,
 • dyspozycyjność,
 • praktyka w zakresie pracy na stanowisku administracyjno - biurowym min 12 m-cy.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz o Służbie Cywilnej,
 • znajomość przepisów prawa pracy, systemu ubezpieczeń społecznych oraz kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość sporządzania list płac,
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu kancelaryjno archiwalnego
 • doświadczenie zawodowe w jednostkach PSP lub w jednostkach administracji samorządowej
 • rzetelność, odpowiedzialność, obowiązkowość, dobra organizacja pracy, samodzielność w działaniu, zdolność analitycznego myślenia
 • doświadczenie min 1 rok na stanowisku o podobnym zakresie zadań,
 • prowadzenie ewidencji materiałów,
 • zdolność obsługi programów ZUS oraz programów płacowych,
 • umiejętnośc redagowania pism urzędowych w oparciu o aktualne przepisy prawne,
 • umiejętność obsługi programów biurowych ( Word Exel)

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezędnego w zakresie praktyki
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • ( wszystkie oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane)

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-09-16
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Kompletną dokumentacje w zamkniętej kopercie z dopiskiem rekrutacja można składać w siedzibie Komendy – (od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-15.30, piętro pierwsze) – lub przesłać pocztą na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie ul. S. Staszica 7, 96-500 Sochaczew

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Uwaga: decyduje data wpływu oferty do Komendy, a nie data stempla pocztowego.
Oferty kandydatów z niekompletną dokumentacją lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Do kolejnych etapów rekrutacji zaprosimy tylko te osoby, które po weryfikacji dokumentów uznane zostaną za najbardziej odpowiednie do pracy na ww. stanowisku. Wyłonionych kandydatów powiadomimy o wyborze telefonicznie oraz na stronie komendy http://www.kppspsochaczew.pl/
Postępowanie rekrutacyjne polegać będzie na weryfikacji złożonych ofert pod względem formalnym, następnie sprawdzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej kandydata i wyłonienie najlepszego. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami w obecności komisji Rekrutacyjnej.
Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do poszczególnych etapów postępowania zostaną zniszczone.
Złożonych dokumentów nie odsyłamy.
Zatrudnienie na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
Wynagrodzenie : około 2400 zł brutto.

Przewidywany termin zatrudnienia: wrzesień/październik 2018 r.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Specjalista

Sochaczew

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna