Specjalista
Gliwice
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gliwicach

Wojskowy Komendant Uzupełnień poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Wydziale Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Stanowisko z monitorem ekranowym spełniające wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie, oświetlenie naturalne i sztuczne, brak czynników szkodliwych na stanowisku, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym. Zadania wykonywane są w siedzibie urzędu, niekiedy zadania wykonywane są poza siedzibą urzędu, np. promocja różnych form służby wojskowej, kwalifikacja wojskowa. Zagrożenie korupcją.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Planowanie i realizacja przedsięwzięć związanych z zabezpieczeniem potrzeb mobilizacyjnych jednostek wojskowych stacjonujących na terenie WKU lub przewidzianych do formowania, oraz jednostek nakazanych do uzupełniania w zakresie żołnierzy rezerwy;
 • Gromadzenie rezerw osobowych w zakresie żołnierzy rezerwy znajdujących się na ewidencji WKU, prawidłowe wykorzystanie zasobów dla potrzeb mobilizacyjnego uzupełnienia;
 • Prowadzenie ewidencji żołnierzy rezerwy posiadających przydziały mobilizacyjne w tym w formie elektronicznej z wykorzystaniem SPIRALA-ZINT;
 • Opracowywanie zestawienia nadwyżek po mobilizacyjnym rozwinięciu jednostek wojskowych na administrowanie w terenie;
 • Udział w kontroli stawiennictwa żołnierzy rezerwy na ćwiczeniach wojskowych.
 • Utrzymywanie w stałej aktualności analiz jakości uzupełnianych jednostek wojskowych żołnierzami rezerwy; •
 • Opracowanie meldunków i sprawozdań określonych w „Planie zasadniczych przedsięwzięć WKU na rok…”;
 • Wyjaśnienie powodów niestawienia się żołnierzy rezerwy na ćwiczenia i kierowanie w uzasadnionych przypadkach spraw do sądu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
 • wykształcenie: wyższe • znajomość obsługi komputera (pakiet MS OFFICE); • komunikatywność; • umiejętność pracy w zespole; • odporność na stres; • kreatywność • znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP; • znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego; • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych; • systematyczność • posiadanie obywatelstwa polskiego; • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE”; • korzystanie z pełni praw publicznych; • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; • Doświadczenie 1,5 roku na stanowisku administracyjnym.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: praca na stanowisku związanym z obronnością państwa; • dyspozycyjność; • samodzielność w pracy; • przeszkolenie w zakresie obsługi SI SPIRALA-ZINT • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „TAJNE”.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • życiorys/CV i list motywacyjny; • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie wykształcenia • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz.U. z 2018 poz. 412 z późn.zm.); • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych; • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów. - kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego - inne dokumenty potwierdzające posiadane umiejętności - oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-11
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojskowa Komenda Uzupełnień
  ul. Zawiszy Czarnego 7
  44 – 100 GLIWICE

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

1. Zatrudnienie – pełen etat
2. Na powyższym stanowisku zostanie nadany pracowniczy przydział mobilizacyjny.
3. Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie lub w razie niemożności skontaktowania się w ww. sposób – drogą elektroniczną (e-mailem) o terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego. W CV kandydaci powinni podać aktualny numer telefonu oraz adres e-mail.
4. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Brak powiadomienia jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata.
5. Postępowanie rekrutacyjne składa się z 3 etapów: I etap - test wiedzy ze znajomości aktów prawnych zgodnie z zakresem obowiązków, II etap - sprawdzenie umiejętności praktycznych oraz III etap - rozmowa kwalifikacyjna.
6. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do urzędu).
7. List motywacyjny, CV oraz wymagane oświadczenia o których mowa w niniejszym ogłoszeniu powinny zawierać datę i czytelny, własnoręczny podpis kandydata.
8. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są równoważne.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 261 124 652 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:00.

Specjalista

Gliwice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna