Specjalista
Nowy Dwór Mazowiecki
Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie

Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
specjalista w Zespół ds. Migracji w Grupie ds. Cudzoziemców w Placówce Straży Granicznej Warszawa – Modlin

Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno–biurowym w systemie 8 godzinnym w siedzibie Placówki i poza nią. Budynek nie jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo (brak wind, pomieszczeń higieniczno–sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych). Pracownik wykonuje prace biurowe w naturalnym i sztucznym oświetleniu z wykorzystaniem monitora ekranowego, drukarki, telefonu, faksu i niszczarki dokumentów. Konieczność poruszania się po obiekcie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizowanie czynności związanych z przyjmowaniem cudzoziemców przekazanych na podstawie umów międzynarodowych i przepisów prawa Unii Europejskiej, przyjmowaniem wniosków o nadanie statusu uchodźcy w celu właściwego prowadzenia postępowania administracyjnego,
 • uczestniczenie w posiedzeniach Sądu związanych z czynnościami procesowymi i administracyjnymi prowadzonymi przez PSG Warszawa-Modlin w sprawach cudzoziemców;
 • rozliczanie należności finansowych wynikających z powoływania biegłych sądowych oraz tłumaczy w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi i karnymi;
 • archiwizowanie dokumentacji służbowej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenia w pracy na stanowisku 
<br>w administracji publicznej związanym z prowadzeniem postępowań administracyjnych.
 • znajomość języka rosyjskiego lub ukraińskiego w stopniu komunikatywnym
 • znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem i działalnością Straży Granicznej
 • znajomość kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego pracy lub służby w organach ochrony porządku publicznego;
 • przeszkolenie z ochrony informacji niejawnych;

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych klauzula "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych z dn. 05.08.2010 r.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych
 • Informacja RODO – wzór oświadczenia znajduje się na stronie BIP Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w zakładce „wzory oświadczeń”
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-08-04
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Nadwiślański Oddział Straży Granicznej  
  ul. Komitetu Obrony Robotników 23
  02-148 Warszawa  
  z dopiskiem „NWOSG/PGS WARSZAWA-MODLIN/GDSC/ZDSM/1“
  Tel. (22) 500 33 79, 500 33 28

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
1. Proponowane wynagrodzenie w wysokości 3 047.94 zł (brutto) + dodatek za wysługę lat;
2. Godziny pracy urzędu: 7:30 - 15:30;

3. Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub listownie.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data przyjęcia oferty
w siedzibie urzędu lub data stempla pocztowego).

4. Życiorys, list motywacyjny wraz z podaniem stanowiska i komórki organizacyjnej oraz wymagane oświadczenia – muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

5. W przygotowanej ofercie należy w sposób jednoznaczny wykazać długość i rodzaj wymaganego doświadczenia/stażu pracy, np.: poprzez dołączenie kopii: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu ( w przypadku zaświadczenia o trwającym zatrudnieniu – ważność zaświadczenia 30 dni), ocen okresowych, opinii, zakresów obowiązków, referencji.

6. Dokumentem potwierdzającym wymagane wykształcenie jest kopia świadectwa ukończenia szkoły, kopia dyplomu uczelni.

7. Weryfikacja spełnienia przez kandydata wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE”

8. Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań formalnych określonych
w ogłoszeniu, a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów.

9. W przypadku dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski.

10. Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w zakładce" Wolne stanowiska pracy"
W przypadku złożenia przez kandydatów/kandydatki oświadczeń o innej treści niż wskazane
w ogłoszeniu, oferta zostanie uznana jako niespełniająca wymagań formalnych.

11. Do celów organizacyjnych uprzejmie prosimy o wskazywanie numerów telefonów oraz adresów e-mail do kontaktów za pośrednictwem poczty elektronicznej.

12. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mail
o kolejnym etapie postępowania kwalifikacyjnego. Oferty kandydatów nie spełniających wymagań oraz kandydatów nie wybranych podlegają komisyjnemu zniszczeniu po zakończonym naborze.

13. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem warunków zawartych w ogłoszeniu). Informacja o wyniku naboru zamieszczona zostanie w siedzibie urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM.

14. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Specjalista
Nowy Dwór Mazowiecki
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna