Referent prawny
Leszno
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent prawny do spraw obsługi prawnej Delegatury w Lesznie
w Wydziale Prawno-Organizacyjnym i Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich

Warunki pracy

Wystąpienia publiczne np. udział w sprawach sądowych. Spotkania z konsumentami i przedsiębiorcami w ramach porad prawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Zapewnienie praworządności działania Inspektoratu poprzez bieżącą weryfikację akt z kontroli dla właściwego wykorzystania ustaleń, kontrole wewnętrzne. Inne działania organizacyjne usprawniające pracę delegatury.
 • Udzielanie porad prawnych inspektorom w zakresie i w trakcie prowadzonych kontroli.
 • Przygotowywanie pism procesowych w postępowaniu administracyjnym, karnym oraz w sprawach o wykroczenie.
 • Bieżące śledzenie zmian w przepisach obowiązujących w obszarze działania Inspekcji Handlowej i przekazywanie zmian inspektorom, instruktaże.
 • Występowanie w charakterze oskarżyciela przed sądem.
 • Prowadzenie dochodzeń w sprawach karnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • Umiejętność praktycznego stosowania prawa i jego interpretacja
 • Obsługa specjalistycznego oprogramowania prawniczego ,, LEX"
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-08-01
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu, Aleje Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań
  sekretariat Inspektoratu II piętro

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W związku z inicjatywą Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania dotyczącą zamieszczania w ogłoszeniach o naborach klauzuli równych szans, zachęcamy do zamieszczania w poniższej rubryce następującej informacji:
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania zaleca również stosowanie w ogłoszeniach o naborach form kandydatka/kandydat, zamiast wyłącznie form męskich.

Referent prawny

Leszno

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna