Referent prawny
Ostróda
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostródzie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent prawny
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostródzie

Warunki pracy

Praca administracyjno - biurowa w siedzibie inspektoratu, praca przy komputerze powyżej 4 h, kontakty z uczestnikami procesu budowlanego. Siedziba Inspektoratu znajduje się na 3 piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Ostródzie (winda ogólnodostępna). Godz. pracy: pon. 8.00 - 16.00, wt. - pt. 7.00 - 15.00, sporadycznie poza godzinami pracy, kierowanie samochodem służbowym (osobowym);

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości PINB, w tym przygotowanie projektów rozstrzygnięć i przeprowadzanie rozpraw administracyjnych:;
 • współudział w kontrolach i oględzinach w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych;
 • współpraca z innymi urzędami;
 • przygotowywanie, sprawozdań dla GUNB , WINB, GUS

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe wyższe prawnicze
<br> 
<br>
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego
 • Wykształcenie: wyższe prawnicze
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Komunikatywność i kultura osobista
 • Znajomość ustawy Prawo budowlane, KPA, ustawy o postepowaniach egzekucyjnych w administracji,
 • Rzetelność, odpowiedzialność, obowiązkowość, umiejętność pracy w zespole i odporność na stres;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenie zawodowe: 1 rok w administracji rządowej lub samorządowej, w prowadzeniu postępowań administracyjnych, na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • wykształcenie: wyższe Wykształcenie: wyższe budowlane lub na kierunku administracja
 • prawo jazdy kategorii B
 • służba przygotowawcza w służbie cywilnej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • prawo jazdy kategorii B
 • dokument potwierdzający odbycie służby przygotowawczej w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-04
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostródzie
  ul. Jana III Sobieskiego 5 (pokój nr 432)
  14-100 Ostróda

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: "Oferta pracy nr 3 w PINB Ostróda".
Rozpatrzeniu nie będą podlegały ofert złożone po terminie, nie spełniające wymagań określonych w ogłoszeniu oraz oferty, które nie zawierają kompletu dokumentów i podpisów pod listem motywacyjnym i pod oświadczeniami. Oferty kandydatek/kandydatów niezakwalifikowanych do naboru oraz niespełniających wymagań określonych w ogłoszeniu, mogą być odebrane w ciągu miesiąca od daty upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W przypadku nieodebrania, zostaną zniszczone.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą i bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek cechę prawnie chronioną.

Referent prawny

Ostróda

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna