Referent prawno-administracyjny
Poznań
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent prawno-administracyjny do spraw prowadzenia postępowań administracyjnych
w Wydziale Orzecznictwa Administracyjnego

Warunki pracy

Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, stres związany z obsługą klienta zewnętrznego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Rozpatrywanie odwołań i zażaleń od rozstrzygnięć Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego wydawanych w postępowaniach administracyjnych
 • Rozpatrywanie środków zaskarżenia od rozstrzygnięć podejmowanych przez Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego w postępowaniach egzekucyjnych
 • Przygotowywanie odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu i reprezentowanie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu
 • Rozpatrywanie skarg i wniosków
 • Prowadzenie rozpraw i oględzin w sprawach związanych z załatwieniem skarg, odwołań i zażaleń
 • Prowadzenie postępowań nadzwyczajnych w I instancji dotyczących rozstrzygnięć Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego oraz rozstrzygnięć wydawanych w zakresie wydziału

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
 • Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawa budowlanego, Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-27
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Aplikacje kandydatów niewyłonionych w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru.

Referent prawno-administracyjny

Poznań

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna