Referent
Kępno
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kępnie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
• Praca w siedzibie inspektoratu - przyjmowanie interesantów i stron postępowań oraz udzielanie wyjaśnień i informacji.
Praca pod presją czasu, liczne kontakty bezpośrednie i telefoniczne z interesantami.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
• Siedziba inspektoratu znajduje się na parterze. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Praca przy monitorze ekranowym, a w terenie przy zmiennych warunkach pogodowych. Występowanie warunków uciążliwych podczas przeprowadzanych kontroli w terenie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • • przygotowywanie projektów decyzji, postanowień i innych pism
 • • prowadzenie spraw kadrowych
 • • sporządzanie sprawozdań należących do właściwości Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
 • • prowadzenie rejestrów
 • • inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie budowlane lub administracyjne
 • o znajomość ustawy Prawo budowlane i przepisów wykonawczych
 • o znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i procedur obowiązujących w administracji
 • o znajomość przepisów ustawy Postępowanie egzekucyjne w administracji
 • o umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • o umiejętność obsługi komputera, znajomość programów pakietu MS Office, systemu informatycznego oraz urządzeń biurowych
 • o umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • o umiejętność rozwiązywania problemów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • • prawo jazdy kategorii B
 • • umiejętność pracy w zespole
 • • systematyczność
 • • komunikatywność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-30
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Przewidywany termin zatrudnienia: od 02-01-2020r. do 29-02-2020r.
W miarę możliwości finansowych umowa zostanie przedłużona.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Referent w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kępnie ” do dnia 30-12-2019 r. (decyduje data wpływu do inspektoratu). Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani – poinformowani będą telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Brak takiej informacji równoznaczny będzie z odrzuceniem oferty. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 62 – 78 – 28 – 952 w godz. 8.00-15.00.

Referent

Kępno

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna