Dodano: 07.02.2020
Referent
Łosice
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łosicach

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Łosicach

Warunki pracy

Praca w siedzibie inspektoratu: obsługa klienta, przygotowywanie projektów pism. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Biuro na 2 piętrze. Wykonywanie czynności inspekcyjnych na terenie powiatu łosickiego: przeprowadzanie kontroli i oględzin. Praca na wysokości powyżej 3 m. Częste kontakty z interesantami oraz konieczność udzielania informacji telefonicznych. Warunki niedostosowane do wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych: brak windy i odpowiednio dostosowanej toalety.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących obiektów i robót budowlanych
 • przyjmowanie zawiadomień o: terminie rozpoczęcia robót budowlanych, zakończeniu budowy, planowanym zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest, kontroli obiektu wielkopowierzchniowego
 • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych, uczestniczenie w kontroli obowiązkowych budów
 • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych, uczestniczenie w kontroli obowiązkowych budów
 • kompletowanie i porządkowanie akt zgodnie z instrukcja kancelaryjną celem ich wykorzystania w toku prowadzonych postępowań administracyjnych, przekazania do odpowiednich organów oraz właściwej archiwizacji
 • przeprowadzanie kontroli w terenie,
 • opracowywanie w toku prowadzonych postępowań administracyjnych projektów decyzji, postanowień oraz pism
 • przyjmowanie interesantów celem udostępniania im akt sprawy, przyjmowania skarg i wniosków i udzielania w tym zakresie pisemnych odpowiedzi
 • prowadzenie ewidencji i rejestrów wymaganych przepisami ustawy Prawo budowlane

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie administracja lub budownictwo
 • dobra organizacja pracy
 • samodzielność i sumienność
 • znajomość programów WORD i EXCEL
 • znajomość ustawy Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi i Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku w administracji lub na budowie
 • wykształcenie: wyższe techniczne w zakresie budownictwa lub kierunku pokrewnego
 • prawo jazdy kat. B
 • uprawnienia budowlane

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kwestionariusz osobowy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru jeżeli ich zakres wykracza poza wymagany na podstawie art. 221 §1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych
 • kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa jazdy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-29
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat nadzoru Budowlanego w Łosicach
  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6
  08-200 Łosice

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Życiorys, list motywacyjny, oświadczenia, kwestionariusz osobowy, muszą być podpisywane własnoręcznie a oświadczenia dodatkowo powinny zawierać datę ich sporządzenia.

Prosimy o adnotację na kopercie „Oferta na stanowisko pracy – referent”

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.