Dodano: 28.06.2020
Referent
Kędzierzyn-Koźle
Izba Administracji Skarbowej w Opolu

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
w Dziale Obsługi Bezpośredniej w Urzędzie Skarbowym w Kędzierzynie-Koźlu

Warunki pracy

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
• praca biurowa o charakterze administracyjno – biurowym,
• ciągła obsługa podatników,
• zagrożenie korupcją.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• budynek pięciokondygnacyjny bez windy;
• toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze;
• przed budynkiem podjazd dla osób niepełnosprawnych;
• stanowisko wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe;
• praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
• oświetlenie sztuczne i naturalne;
• brak szkodliwych, niebezpiecznych warunków pracy;
• brak oznaczeń dla niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i głuchoniemym;

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przyjmowanie deklaracji podatkowych, wniosków, informacji i innych dokumentów, w tym w formie elektronicznej, ich wstępne weryfikowanie pod względem formalnym oraz obsługa bezpośrednia podatników mająca na celu pomoc podatnikom w rzetelnym i terminowym rozliczaniem się z obowiązków podatkowych.
 • Wprowadzanie do systemów informatycznych danych szczegółowych z deklaracji podatkowych i innych dokumentów oraz przetwarzanie danych przesłanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w celu zapewnienia kompletnej i aktualnej bazy danych oraz dostarczania pozostałym komórkom urzędu informacji podatkowych.
 • Wydawanie zaświadczeń w celu udostępniania informacji będących w posiadaniu urzędu, a służących realizacji wniosków podatników oraz prowadzenie spraw związanych z kasami rejestrującymi w celu kontroli należytego wywiązywania się podatników z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Znajomość przepisów ustaw w zakresie: podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, ustawy o rachunkowości, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn, podatku od towrów i usług, podatku akzycowego, Ordynacji podatkowej, ustawy o służbie cywilnej.
 • Umiejętność obsługi komputera : w tym pakietu Microsoft Office lub Open Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne, prawnicze, administracyjne lub inne uzupełnione studiami podyplomowymi w tym zakresie,

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenia kandydata urodzonego przed 1 sierpnia 1972 r. dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami, którego wzór stanowi załącznik nr 13 do Instrukcji w sprawie określenia zasad i trybu naboru kandydatów do pracy w służbie cywilnej oraz postępowania kwalifikacyjnego do służby celno-skarbowej zamieszczonej na stronie www.opolskie.kas.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia” → Nabór → Wewnętrzne procedury naboru.
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych do celów rekrutacji,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-07-06
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej w Opolu
  ul. Ozimska 19
  45-057 Opole

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
• Wynagrodzenie zasadnicze wynikające z wartościowania stanowiska pracy: 3 271,46 zł.;
• W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu;
• Oferty składane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty w placówce pocztowej operatora publicznego , data przesłania drogą e-mailową lub data przesłania za pomocą platformy ePUAP );
• Kandydaci spełniający niezbędne wymagania formalne i zakwalifikowani do II etapu postępowania selekcyjnego będą powiadomieni telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty
e-mail;
• W przypadku przysłania ofert przez Internet, należy opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub przesłać jako „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” platformy ePUAP opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP;
• Wymagane wzory oświadczeń dostępne na stronie Izby Administracji Skarbowej w Opolu www.opolskie.kas.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia” ” → Nabór → Wzory oświadczeń;
• Konieczność opatrzenia własnoręcznym podpisem życiorysu/CV, listu motywacyjnego i wymagalnych oświadczeń, wskazanie w liście motywacyjnym: stanowiska, komórki, jednostki organizacyjnej oraz numeru BIP KPRM, której aplikacja dotyczy;
• Nabór odbywa się zgodnie z Instrukcją w sprawie określenia zasad i trybu naboru kandydatów do pracy w służbie cywilnej oraz postępowania kwalifikacyjnego do służby celno-skarbowej w Izbie Administracji Skarbowej w Opolu, wprowadzonej zarządzeniem nr 5/2019 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu z dnia 21 stycznia 2019 r., dostępnej na stronie Izby Administracji Skarbowej w Opolu www.opolskie.kas.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia” → Nabór → Wewnętrzne procedury naboru;
• Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu;
• W ciągu 30 dni od dnia publikacji wyniku naboru w Biuletynie można odebrać złożone dokumenty. Po tym terminie oferty zostaną zniszczone.
• Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 77 4061710 (sprawy dotyczące zadań na stanowisku pracy), 77 4403224 (sprawy organizacyjne i formalne) lub adres e-mail: Aplikuj

• UWAGA! Ze względu na wprowadzony stan epidemii, zachęca się do składania ofert drogą e-mailową. Oferty przesłane e-mailem na adres: Aplikuj powinny zawierać zeskanowane dokumenty, opatrzone czytelnymi podpisami kandydata. W tytule wiadomości e-mailowej zawierającej ofertę pracy proszę wskazać Numer BIP KPRM z dopiskiem : „oferta pracy”. O zachowaniu terminu decyduje data nadania oferty e-mailem.
Ponadto rekomenduje się przesyłanie ofert pracy za pomocą platformy ePUAP, opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
W związku z zagrożeniami wynikającymi z występowaniem COVID -19 mogą nastąpić poważne trudności z terminowym dostarczaniem dokumentów składanych w formie papierowej. Dokonując wyboru drogi dostarczenia oferty pracy do Izby Administracji Skarbowej w Opolu, należy mieć powyższe na uwadze.

Referent
Kędzierzyn-Koźle
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna