Referent
Kościan
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kościanie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
Zespół do spraw administracyjno-finansowych

Warunki pracy

- praca od poniedziałku do piątku 4 godziny dziennie (pomiędzy 7.00 - 15.00 do uzgodnienia)
- praca biurowa w siedzibie urzędu
- praca przy monitorze ekranowym
- praca z użyciem urządzeń biurowych (drukarka, skaner, kserokopiarka, niszczarka)
- brak windy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych oraz rozliczanie wyznaczonych lekarzy weterynarii z przeprowadzonych czynności zleconych do realizacji przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.
 • Dekretacja dokumentów oraz prawidłowe prowadzenie ewidencji księgowej.
 • Terminowe realizowanie bieżących płatności i zobowiązań.
 • Monitorowanie i egzekwowanie realizacji dochodów budzetowych.
 • Obsługa systemów komputerowych w zakresie księgowości, obsługa informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa (TREZOR).
 • Sporządzanie dokumentów płacowych.
 • Przeprowadzanie kontroli kont (analiza rozrachunków z klientami, kosztowych i publiczno-prawnych.
 • Sporządzanie i prowadzenie ewidencji not odsetkowych.
 • Sporządzanie sprawozdawczości finansowej i budżetowej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Wykształcenie: średnie
 • Znajomość zasad rachunkowości.
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości.
 • Biegła obsługa komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie zawodowe: praca w księgowości.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-08
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Gostyńska 52
  64-000 Kościan

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Referent

Kościan

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna