Referent
Kalisz
Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw identyfikacji i weryfikacji poprawności rejestracji podatników
w Wieloosobowym Stanowisku Identyfikacji i Weryfikacji Poprawności Rejestracji Podatników oraz Wymiany Informacji Międzynarodowej

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu,
praca wykonywanie przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
praca wykonywana w budynku urzędu,
budynek urzędu nie jest przystosowany do poruszania się osób na wózku inwalidzkim (brak podjazdu do budynku, brak toalet przystosowanych do osób niepełnosprawnych, brak windy),
brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemych,
narzędzia pracy: komputer, drukarka, niszczarka, kserokopiarka, faks, telefon.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie ewidencji podatników i płatników m.in. poprzez ewidencjonowanie danych w Centralnym Rejestrze Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników, w celu zapewnienia kompletnej i rzetelnej bazy danych rejestracyjnych,
 • rejestrowanie i wykreślanie z rejestru podatników podatku od towarów i usług i podatników VAT UE, w celu zapewnienia aktualnej bazy danych,
 • realizacja zadań w obszarze transakcji wewnątrzwspólnotowych w celu wymiany informacji podatkowych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość przepisów prawa podatkowego,
 • ogólna znajomość przepisów ustawy o KAS,
 • znajomość przepisów ustawy służbie cywilnej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • dokładność i systematyczność,
 • umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytor tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji),
 • umiejętność planowania i organizowania pracy na własnym stanowisku,
 • umiejętność pracy pod presja czasu i odporność na stres

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór Dz. U. z 2017 r., poz. 423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.,
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-08-06
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
  ul. Dolna Wilda 80A
  61-501 Poznań z dopiskiem „oferta pracy – DWUS Kalisz SKI - zastępstwo”.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wynosi 3016,88 zł. brutto (wg mnożnika 1,61 kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej).

O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego, lub data wynikająca z datownika urzędu.
Oferty nadsyłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Konieczność opatrzenia własnym podpisem CV/życiorys, list motywacyjnego oraz wymaganych oświadczeń.
Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu, które są dostępne na stronie BIP pod adresem:
http://www.wielkopolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-poznaniu/ogłoszenia/nabory/wzory-oświadczeń
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminach poszczególnych etapów naboru. Wynik naboru zostanie opublikowany w BIP KPRM
i BIP IAS Poznań.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 62 768-20-31

Referent

Kalisz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna