Referent
Gliwice
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gliwicach

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
Wydział Rekrutacji

Warunki pracy

1. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Stanowisko z monitorem ekranowym spełniające wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie, oświetlenie naturalne i sztuczne, brak czynników szkodliwych na stanowisku, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).
2. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: praca w pomieszczeniu na wysokim parterze, budynek bez urządzeń dźwigowych, może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo (brak podjazdów, brak wind, korytarze dzielone drzwiami skrzydłowymi).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie obowiązków przedstawiciela Wojskowej Komendy Uzupełnień w czasie kwalifikacji wojskowej (przeznaczanie osób do czynnej służby wojskowej, przenoszenie do rezerwy, zakładanie lub aktualizacja ewidencj, prowadzenie rekrutacji wojskowej);
 • Opracowywanie i realizacja naboru ochotników na stanowiska służbowe przeznaczone dla żołnierzy rezerwy w ramach Narodowych Sił Rezerwowych;
 • Wysyłanie wezwań do kandydatów celem uaktualnienia dokumentów oraz nadawania przydziałów kryzysowych;
 • Prowadzenie ewidencji osób podlegających obowiązkowi wojskowemu, w tym w formie elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego SI SPIRALA – ZINT oraz SEW-on-line;
 • Aktualizacja niezbędnych informacji w bazach danych;
 • Przyjmowanie interesantów;
 • Uaktualnianie i przesyłanie Teczek Akt Personalnych kandydatów do służby wojskowej do Jednostek Wojskowych;
 • Kierowanie kandydatów do NSR na badania WPP i TWKL;
 • Powoływanie kandydatów do szkolnictwa wojskowego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość obsługi komputera (pakiet MS OFFICE);
 • komunikatywność;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • odporność na stres;
 • znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP;
 • znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego;
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ZASTRZEŻONE"/”POUFNE” lub zgoda na przeprowadzenie procedury do jego uzyskania;
 • przeszkolenie w zakresie obsługi systemu SI SPIRALA - ZINT,
 • dyspozycyjność,
 • samodzielność w pracy.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa –w przypadku posiadania- uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ZASTRZEŻONE”/"POUFNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412 z późn. zm.);
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-06-08
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojskowa Komenda Uzupełnień
  ul. Zawiszy Czarnego 7
  44 – 100 GLIWICE

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
1.Zatrudnienie – w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.
2.Na powyższym stanowisku zostanie nadany pracowniczy przydział mobilizacyjny.
3.Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie lub w razie niemożności skontaktowania się w ww. sposób – drogą elektroniczną (e-mailem) o terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego. W CV kandydaci powinni podać aktualny numer telefonu oraz adres e-mail.
4.Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Brak powiadomienia jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata.
5.Postępowanie rekrutacyjne składa się z 3 etapów: I etap - test wiedzy ze znajomości aktów prawnych zgodnie z zakresem obowiązków, II etap - sprawdzenie umiejętności praktycznych oraz III etap - rozmowa kwalifikacyjna.
6.Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do urzędu).
7.List motywacyjny, CV oraz wymagane oświadczenia o których mowa w niniejszym ogłoszeniu powinny zawierać datę i czytelny, własnoręczny podpis kandydata.
8.Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są równoważne.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 261 124 652 od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1500.

Referent

Gliwice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna