Referent
Gdynia
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdyni

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw administrowania zasobami rezerwy
W Wydziale Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami (praca na zastępstwo)

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu. Utrudniony dostęp do budynku i pomieszczeń biurowych (praca na pierwszym piętrze). Schody - brak podjazdu, brak windy. Szerokość drzwi wejściowych, barierki, toalety - nie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Praca przy monitorze. Narzędzia pracy: komputer, urządzenia biurowe. Nie występują niebezpieczne / szkodliwe warunki pracy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie i utrzymanie w stałej aktualności ewidencji zasobów rezerw osobowych;
 • przygotowywanie danych do analiz;
 • sporządzanie zaświadczeń oraz innych dokumentów na podstawie złożonych wniosków;
 • przyjmowanie napływającej ewidencji i wprowadzanie jej do bazy danych oraz przygotowanie ewidencji do przekazania;
 • przyjmowanie i obsługa interesantów w zakresie zadań.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność pracy w sytuacjach stresowych;
 • Komunikatywność;
 • Znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia o prowadzeniu ewidencji wojskowej;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Poświadczenie bezpieczeństwa lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach w celach rekrutacji na stanowisko pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-18
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Gdyni
  81-368 GDYNIA
  ul. Pułaskiego 7
  WKU w Gdyni czynne:
  poniedziałek, wtorek, czwartek - 08:00 -15:00,
  środa - 08:00-16:30,
  piątek - 08:00 -14:00.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Uprzejmie informujemy kandydatów, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie/dostarczenie w terminie kompletu wymaganych dokumentów - własnoręcznie podpisanych. W przypadku ofert nadesłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego. Oferty złożone po terminie lub nie spełniające wymagań formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru, o czym zostaną poinformowani telefonicznie. Nabór jest trójetapowy: 1) weryfikacja formalna złożonych ofert, 2) test z wiedzy z przepisów zawartych w wymaganiach niezbędnych, 3)rozmowa kwalifikacyjna. Kandydaci mają możliwość osobistego odbioru dokumentów aplikacyjnych po zakończonym naborze w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia wyniku naboru. Nie odebrane oferty zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 261 263 048 lub 261 263 284.

Referent

Gdynia

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna