Referent
Krapkowice
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Krapkowickim

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw organizacyjno-administracyjnych
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w powiecie krapkowickim

Warunki pracy

Praca biurowa (przy komputerze pow. 4 godzin dziennie, obsługa urządzeń biurowych jak komputer, ksero, faks, niszczarka). Bezpośrednie i pośrednie kontakty (w tym telefoniczne) z klientami zewnętrznymi. Stres związany z obsługą klienta.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa administracyjno-biurowa inspektoratu
 • prowadzenie ewidencji i rejestrów, wymaganych przepisami prawa i wewnętrznymi aktami wydanymi przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • przyjmowanie klientów inspektoratu
 • prowadzenie gospodarki zaopatrzeniowej inspektoratu oraz spraw z zakresu zamówień publicznych
 • przygotowywanie i terminowe wysyłanie do Urzędu Statystycznego sprawozdań i informacji statystycznych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
 • umiejętność obsługi komputera, urządzeń biurowych i programów komputerowych niezbędnych do realizacji powierzonych zadań
 • znajomość przepisów: kodeks postępowania administracyjnego, prawo budowlane, ustawy o zamówieniach publicznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-22
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Proponowane wynagrodzenie: 2250,00 zł (brutto)

Referent

Krapkowice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna