Referent
Środa Wielkopolska
Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
w Referacie Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług, Podatków Majątkowych i Sektorowych w Urzędzie Skarbowym w Środzie Wielkopolskiej

Warunki pracy

• Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu,
- praca wykonywana przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
• Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- budynek 3-kondygnacyjny, parter budynku dostosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych
- brak wind przystosowanych do osób niepełnosprawnych
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym,
niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
- narzędzia pracy : komputer, drukarka, niszczarka, kserokopiarka, telefon.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań podatkowych w sprawie podatków dochodowych, podatku od towarów i usług , podatku od czynności cywilno – prawnych i podatku od spadków i darowizn,
 • składanie wniosków o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych,
 • sporządzanie informacji, sprawozdań, analiz z zakresu zadań realizowanych na stanowisku pracy,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość przepisów z zakresu zadań realizowanych na stanowisku pracy oraz umiejętność ich interpretacji,
 • zdolność logicznego i analitycznego myślenia
 • komunikatywność
 • wnikliwość
 • rzetelność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe
 • przeszkolenie z obsługi specjalistycznych programów komputerowych wykorzystywanych na zajmowanym stanowisku: BIBLIOTEKA AKT, POLTAX, SSP, SZD
 • dokładność i systematyczność
 • umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do reprezentacji)
 • umiejętność planowania i organizowania pracy na własnym stanowisku ,
 • umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór Dz. U. z 2017 r., poz. 423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972 r.,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-05-21
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
  ul. Dolna Wilda 80A
  61-501 Poznań
  z dopiskiem „oferta pracy – ŚRODA WIELKOPOLSKA - SPV”.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Umowa o pracę w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wynosi 3016,88 zł brutto (wg mnożnika 1,61 kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej).
O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego, lub data wynikająca z datownika urzędu.
Oferty nadsyłane po terminie nie będą rozpatrywane. Życiorys, list motywacyjny oraz wszelkie oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis kandydata. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu, które są dostępne na stronie BIP pod adresem:http://www.wielkopolskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-poznaniu/ogloszenia/nabory/wzory-oswiadczen
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o terminach poszczególnych etapów naboru. Wynik naboru zostanie opublikowany w BIP KPRM
i BIP IAS Poznań.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : 61 286 79 11 lub 61 435 91 11

Referent

Środa Wielkopolska

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna