Referent
Czarnków
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw budownictwa
Komórka inspekcji i orzecznictwa

Warunki pracy

Praca w urzędzie oraz poza siedzibą podczas wyjazdów służbowych na kontrole w obrębie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Samochód na wyposażeniu inspektoratu. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin. Biuro usytuowane w budynku na II piętrze, bez podjazdu dla wózków inwalidzkich i windy. Wąskie schody i korytarze. Toaleta niedostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie projektów decyzji, postanowień i innych pism w prowadzonych postępowaniach administracyjnych,
 • obsługa postępowań w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów,
 • uczestniczenie w kontrolach budów i obiektów w użytkowaniu,
 • prowadzenie właściwych rejestrów oraz sporządzanie sprawozdawczości z zakresu prowadzonych spraw.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie budowlane
 • znajomość ustawy Prawo budowlane i przepisów wykonawczych, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • obsługa komputera (Word, Excel) i sprzętów biurowych,
 • prawo jazdy kat. B.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w obszarze związanym z budownictwem
 • wykształcenie: wyższe budowlane
 • staranność, rzetelność, obowiązkowość,
 • zdolność analitycznego myślenia i argumentowania.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów o posiadaniu dodatkowych uprawnień, ukończeniu kursów i szkoleń

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-10-26
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  ul. Kościuszki 88
  64-700 Czarnków

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nadawcy i adresata oraz dopiskiem „ oferta pracy- nr ogłoszenia”;
- Dokumenty wymagane: Curriculum Vitae zawierające oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru, list motywacyjny oświadczenia winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Uchybienie w tym obowiązku będzie naruszało zasadę spełnienia wymagań formalnych;
- Oświadczenie w CV o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru winno być następującej treści : Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
- Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego będą poinformowani telefonicznie o dacie i terminie jego przeprowadzenia, dlatego prosimy podać numer telefonu kontaktowego.
- Osoby niezakwalifikowane nie zostaną zaproszone do dalszych etapów rekrutacji a ich oferty zostaną zniszczone komisyjnie w ciągu 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru.
- Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 67- 349-30-55 .

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Referent

Czarnków

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna