Referent
Kępno
Komenda Powiatowa Policji w Kępnie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent
Wydział Kryminalny

Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze powyżej połowy dziennego czasu pracy, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Stanowisko pracy usytuowane jest na II piętrze budynku, stanowisko pracy nie jest dostosowane do osób niepełnosprawnych ruchowo. Brak występowania uciążliwych/ szkodliwych/ niebezpiecznych warunków pracy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Organizowanie i koordynowanie pracą sekretariatu Wydziału Kryminalnego tj. prowadzenie ewidencji kancelaryjnej, rejestrowanie wpływającej i wychodzącej korespondencji Wydziału
 • Nadzór i inicjowanie działań w zakresie obiegu dokumentów, pracy kancelaryjnej oraz archiwizacji wytworzonej dokumentacji służbowej
 • Obsługa systemów informatycznych Policji/ program Listonosz
 • Prowadzenie ewidencji i magazynu dowodów rzeczowych
 • Realizacja zadań związanych ze współpracą z organami administracji rządowej i samorządowej : Prokuratura Rejonowa, Sąd, Starostwo powiatowe, MGOPS

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie ogólne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego praca w administracji publicznej
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność pracy w zespole
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe administracja
 • znajomość zasad obsługi kancelaryjnej i przepisów resortowych
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych
 • umiejętność interpretacji przepisów oraz organizacji pracy własnej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej uprawniającej do dostępu do informacji niejawnej

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-29
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Kępnie
  Zespół Prezydialny Kadr i Szkolenia
  Chojęcin Szum 8A
  63-600 Kępno

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie wynosi co najmniej 6%;

Praca w systemie jednozmianowym, od poniedziałku do piątku ( 8 godzin; 7.30-15.30 )
Proponowane warunki finansowe : 2250,48zł + dodatek za wysługę lat ( minimum 5 lat );

Referent

Kępno

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna