Referent
Płońsk
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Płońsku

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent do spraw administracyjnych
W zespole ds. finansowo - księgowych i administracyjnych

Warunki pracy

- praca od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00,
- praca w siedzibie Inspektoratu,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
- obsługa urządzeń biurowych,
- praca w zespole,
- wyjazdy służbowe,
- budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku brak windy, podjazdu i toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich,
- w budynku nie występują uciążliwe, szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • organizacja i prowadzenie sekretariatu PIW,
 • przyjmowanie interesantów, udzielanie informacji, kierowanie do odpowiednich komórek organizacyjnych Inspektoratu,
 • prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
 • prowadzenie rejestrów wydanych decyzji, postanowień i zaświadczeń,
 • prowadzenie rejestrów pieczęci, pieczątek, odznak identyfikacyjnych, legitymacji służbowych, umów, upoważnień,
 • prowadzenie magazynu PIW,
 • czynności pomocnicze w ewidencjonowaniu dowodów księgowych,
 • realizacja innych zadań zleconych przez PLW.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej, w tym służby cywilnej.
 • prawo jazdy kat. B,
 • biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów o Inspekcji Weterynaryjnej.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-13
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Wymagane oświadczenia, życiorys/CV, list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o jego terminie, nie zakwalifikowani (nie spełniający wymagań formalnych) - nie będą powiadamiani telefonicznie, ani pisemnie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 23 662-22-45.
Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie zawierającej dane adresata oraz dopisek "oferta na stanowisko referenta ds. administracyjnych".

Referent

Płońsk

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna