Radca ministra
Warszawa
Ministerstwo Obrony Narodowej w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Radca ministra do spraw planowania i realizacji zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników resortu ON
w Wydziale Planowania Budżetowego i Nadzoru Finansowego Departamentu Spraw Socjalnych

Warunki pracy

Budynek z podjazdem dla wózków inwalidzkich. Wewnątrz budynku: winda towarowa, drzwi przeciwpożarowe, bardzo ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich-konieczna asysta innego pracownika. Nie występują uciążliwe/ szkodliwe/ niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Koordynowanie realizacji zadań w procesie planowania i wydatkowania środków na wynagrodzenia pracowników resortu obrony narodowej, w tym udział w weryfikacji projektów budżetu organów planujacych oraz opiniowanie wniosków dotyczących zatrudnienia pracowników związanych ze zmianami organizacyjno-dyslokacyjnymi.
 • Opracowywanie materiałów analitycznych, ekspertyz i prognoz dotyczących wielkości i struktury zatrudnienia oraz wynagrodzeń w resorcie obrony narodowej, a także przedstawianie propozycji rozwiązań z zakresu metodologii sporządzania analiz ekonomicznych służących podejmowaniu decyzji w sprawie gospodarowania funduszem wynagrodzeń przez kierownictwo resortu obrony narodowej.
 • Opracowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje poselskie oraz wystąpienia innych organów i instytucji w zakresie zatrudnienia i wynagrodzeń w resorcie obrony narodowej.
 • Analizowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych regulujących obszar wynagrodzeń i zatrudnienia.
 • Opracowywanie projektów decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej oraz decyzji dotyczących przyznawania nagród z funduszu pozostającego w dyspozycji Ministra Obrony Nardowej przeznaczonego dla pracowników objętych Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej.
 • Przedstawianie propozycji działań kontrolnych w zakresie gospodarowania limitem zatrudnienia bazowego i funduszem wynagrodzeń w resorcie obrony narodowej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • Powyżej 3 lat doświadczenia w obszarze finansów publicznych
 • Poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli "poufne" lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, umożliwiającego uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa o kauzuli "poufne"
 • Znajomość: ustawy o finansach publicznych, ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, ustawy o pracownikach urzędów państwowych, rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej, struktury organizacyjnej MON
 • Umiejętności: organizacji pracy własnej, współpracy z innymi, dążenia do rezultatu, poszukiwania rozwiązań, innowacyjności, komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.)
 • Kopie dokumentów potwierdzajacych powyżej 3 lat doświadczenia w obszarze finansów publicznych, np. kopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-09-26
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Obrony Narodowej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Al. Niepodległości 218
  00-911 Warszawa
  Dokumenty można składać osobiście - Punkt podawczy MON, Al. Niepodległości 218 - wejście od ul. Filtrowej (pn-pt, w godz.8.15-16.15.) Na kopercie należy zamieścić nr oferty z BIP KPRM.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Wynagrodzenie na ww. stanowisku wynosi około 4800 zł brutto plus dodatek za wysługę lat. Pracownikowi może być nadany przez właściwego wojskowego komendanta uzupełnień pracowniczy przydział mobilizacyjny - na podstawie art. 59a ust. 2 i 5 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części "dokumenty i oświadczenia niezbędne". W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Procedura naboru do korpusu służby cywilnej w MON nie dopuszcza możliwości uzupełniania aplikacji. Niezbędnym elementem ofert kandydatów jest adres e-mailowy. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni wyłącznie pocztą elektroniczną o terminie kolejnego etapu naboru. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenia tych dokumentów, sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Oferty otrzymane po terminie zostaną uznane za nie spełniające wymagań formalnych (decyduje data wpływu). Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno - technicznego stanowiska pracy). Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 261 840 515, 261 840 034, 261 840 042.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonanie polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Radca ministra

Warszawa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna