Naczelnik wydziału
Warszawa
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Naczelnik wydziału do spraw kierowania wydziałem oraz administrowania nieruchomością, gospodarki transportowej i materiałowej
Wydział Administracyjno - Techniczny Biuro Dyrektora Generalnego

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: zagrożenie korupcją

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
obiekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, możliwość poruszania się po budynku: windy i drzwi odpowiedniej szerokości, toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, miejsce parkingowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, możliwość technicznego dostosowania stanowiska pracy (pokój, meble biurowe) do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kierowanie pracą wydziału (organizowanie pracy wydziału, rozdzielanie spraw, sprawdzanie poprawności przygotowanych przez pracowników dokumentów i przedstawianie ich do podpisu dyrektora lub zastępcy dyrektora).
 • Nadzorowanie spraw związanych z administrowaniem nieruchomością będącą siedzibą Ministerstwa, w tym: eksploatacją i remontami budynku, remontami i konserwacją urządzeń technicznych, utrzymaniem infrastruktury technicznej w ciągłej sprawności, wydatkami inwestycyjnymi oraz dysponowaniem powierzchnią biurową Ministerstwa w celu utrzymania właściwego stanu technicznego nieruchomości.
 • Nadzorowanie spraw związanych z planowaniem i realizacją zaopatrzenia Ministerstwa w media, materiały i sprzęt biurowy, sprzęt techniczny i gospodarczy oraz zakupów inwestycyjnych.
 • Nadzorowanie spraw związanych z obsługą administracyjną Ministerstwa, w tym w zakresie prowadzenia pracowni poligraficznej, gospodarki transportowej, obsługi organizacyjnej posiedzeń i narad, usługi łączności telefonii stacjonarnej i mobilnej.
 • Nadzorowanie prowadzenia obsługi logistycznej Ministerstwa.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z administrowaniem nieruchomościami
 • wiedza z zakresu rachunkowości, finansów publicznych, zamówień publicznych, gospodarki nieruchomościami, prawa budowlanego,
 • umiejętność zarządzania personelem, umiejętność podejmowania decyzji i odpowiedzialność, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, rzetelność i terminowość, umiejętność współpracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe: na kierunku zarządzanie nieruchomościami
 • doświadczenie zawodowe w kierowaniu zespołem lub koordynowaniu pracy zespołu
 • doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych
 • przeszkolenie w zakresie zamówień publicznych
 • licencja zarządcy nieruchomościami
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających w pełni wymagany okres oraz obszar doświadczenia zawodowego/stażu pracy (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zakresów obowiązków, opisów stanowisk lub kopie innych zaświadczeń)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych (doświadczenie zawodowe, wykształcenie, uprawnienia, przeszkolenie)
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego wskazanego w „dokumentach dodatkowych” lub oświadczenie o takiej znajomości.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-05-21
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Wspólna 1/3
  00-529 Warszawa
  (z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym "ogłoszenie - naczelnik wydziału - BDG/WAT/1 (A1)”)

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub oferty niekompletne (tj. niezawierające prawidłowych i podpisanych oświadczeń oraz wszystkich wymaganych dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”), zostaną odrzucone.
Kopie dokumentów dot. stażu pracy/doświadczenia zawodowego, muszą potwierdzać w pełni wymagany okres oraz wymagany obszar zatrudnienia. Deklaracja (oświadczenie) kandydata nie stanowi potwierdzenia stażu pracy/doświadczenia zawodowego.
Wymagane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem oświadczenia zamieszczonym w plikach do pobrania w zakładce „wymagane dokumenty i oświadczenia” na stronie: http://www.bip.nauka.gov.pl/ogloszenia-praca/wymagane-dokumenty-i-oswiadczenia.html.
Oświadczenia oraz list motywacyjny muszą być opatrzone datą oraz własnoręcznie podpisane.
W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Ofertę można złożyć również za pomocą formularza aplikacyjnego dostępnego na stronie: http://www.bip.nauka.gov.pl/ogloszenia-praca/wniosek-aplikacyjny-o-zatrudnienie-na-wolnym-stanowisku-pracy-w-mnisw.html.
Wszyscy kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru, terminie i miejscu jego przeprowadzenia oraz metodach i technikach naboru stosowanych na tym etapie.
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 52 92 735.
W ZWIĄZKU Z PROBLEMAMI TECHNICZNYMI, NIEZALEŻNYMI OD MNISW, PROŚBA O NIEPRZESYŁANIE OFERT PRACY POPRZEZ EPUAP.

Naczelnik wydziału

Warszawa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna