Naczelnik wydziału
Biała Podlaska
Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Naczelnik wydziału do spraw postępowań II
Wydział Postępowań II, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała – powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu, toalet, wind. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją. Zagrożenie korupcją. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Praca pod presją czasu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kierowanie pracami wydziału, realizującego czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących, oraz nadzorowanie realizacji powierzonych spraw;
 • Współpraca przy tworzeniu wewnętrznych procedur i wytycznych dla pracowników wydziału poprzez przedstawianie propozycji modyfikacji istniejących procedur dotyczących wykonywanej pracy na podległych stanowiskach podając ocenę korzyści i ryzyk wynikających z zastosowania zamian;
 • Uczestniczenie w opiniowaniu projektów aktów prawnych dotyczących egzekwowania odpowiedzialności za popełnianie naruszeń dotyczących przestrzegania przepisów ruchu drogowego;
 • Nadzorowanie i koordynacja czynności związanych z weryfikacją lub uzupełnianiem danych w sprawach, w oparciu o dostępne bazy;
 • Koordynacja współpracy Wydziału z innymi komórkami organizacyjnymi GITD w zakresie prowadzonych czynności;
 • Kontrolowanie pracy w zakresie prowadzonych czynności wyjaśniających w sprawach zarejestrowanych naruszeń, także w przypadku, gdy sprawcą wykroczenia jest osoba posiadająca immunitet;
 • Wykonywanie zadań z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi wobec podległych pracowników.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w pracy w sektorze administracji publicznej
 • znajomość przepisów z zakresu: - prawo o ruchu drogowym; - ustawa o transporcie drogowym; - prawo wykroczeń; - postępowania w sprawach o wykroczenia; - postępowania karnego; - ustawy o kierujących; - ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych;
 • umiejętność swobodnego posługiwania się aplikacjami pakietu MS Office (Word, Excel) oraz pocztą elektroniczną
 • kompetencje kierownicze: kierowanie, motywowanie, delegowanie, ocena i rozwój pracowników, rozwiązywanie konfliktów
 • kompetencje pozostałe: orientacja na klienta, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, komunikatywność, zarządzanie stresem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego
 • wykształcenie: wyższe administracyjne lub prawnicze
 • język obcy: znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-05-18
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Główny Inspektorat Transportu Drogowego
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Al. Jerozolimskie 94
  00-807 Warszawa

  Z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: BDG.110.132.2018.1134.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Oferty przesłane drogą elektroniczną nie opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub dostarczone faksem lub dostarczone po terminie lub nie spełniające wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne” - za kompletne oferty uznane będą oferty, zawierające wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń, które dostępne są na stronie internetowej Inspektoratu w zakładce Kariera pod adresem http://www.gitd.gov.pl/kariera/dokumenty-do-pobrania Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru, które są dostępne w zakładce Kariera na stronie internetowej Inspektoratu. W zakładce tej znajduję się również formularz kontaktowy, umożliwiający bezpośredni kontakt z działem rekrutacji. Zachęcamy także do kontaktu mailowego na adres Aplikuj W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji. (Urząd zastrzega sobie prawo do komunikowania się z kandydatami/kandydatkami poprzez pocztę elektroniczną.) W trakcie naboru planowane są następujące techniki i metody:
weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
weryfikacja wiedzy,
rozmowa kwalifikacyjna z elementami wywiadu kompetencyjnego.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w powyższym ogłoszeniu. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną komisyjnie zniszczone. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922) jest: Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Naczelnik wydziału

Biała Podlaska

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna