Młodszy informatyk
Rybnik
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku

Komendant poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Młodszy informatyk do spraw utrzymania w stałej gotowości do działania systemów teleinformatycznych
w Komendzie

Warunki pracy

- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie;
- naturalne i sztuczne oświetlenie w pomieszczeniach;
- podróże służbowe;
- budynek urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy;
- stanowisko pracy znajduje się na 3 piętrze budynku;
- brak windy w budynku (3-piętrowym);

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • utrzymanie sprawności SI SPIRALA-ZINT i pozostałych systemów informatycznych oraz planowanie i realizacja archiwizacji danych,
 • prowadzenie dokumentacji ewidencyjnej i eksploatacyjno-technicznej eksploatowanego sprzętu łączności i informatyki oraz materiałów eksploatacyjnych,
 • prowadzenie gospodarki materiałowej sprzętu łączności i informatyki,
 • prowadzenie okresowych zabiegów konserwacyjnych sprzętu komputerowego, oprogramowania systemowego, użytkowego oraz archiwizacja danych,
 • realizacja przedsięwzięć w zakresie wykonywania zadań Administratora Systemów/Sieci Teleinformatycznych WKU,
 • zgłaszanie do Oddziału Gospodarczego potrzeb w zakresie realizacji remontów i napraw bieżącego sprzętu teleinformatycznego będącego na wyposażeniu Wojskowej Komendy Uzupełnień,
 • nadzorowanie eksploatacji sprzętu łączności i informatyki w WKU.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze informatycznym
 • znajomość: pakietu OFFICE, systemów operacyjnych Windows, architektury komputera, konfiguracji i obsługi sieci teleinformatycznych,
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
 • znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych,
 • znajomość przepisów dotyczących bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych,
 • znajomość ustawy - kodeks postępowania administracyjnego,
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "TAJNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego dopuszczającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "TAJNE",
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z administrowaniem sieciami teleinformatycznymi,
 • umiejętność pracy i obsługi sieci informatycznych,
 • przeszkolenie w zakresie informatyki i łączności
 • komunikatywność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 • kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "TAJNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego dopuszczającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "TAJNE"
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-03-31
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku
  44-200 Rybnik
  ul. Piłsudskiego 2

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

W procedurze kwalifikacyjnej wezmą udział oferty, które spełnią łącznie następujące warunki:
- złożone w terminie (liczy się data stempla pocztowego lub osobistego dostarczenia oferty do kancelarii WKU);
- dokumentacja jest kompletna (zawiera wszystkie wymagane w ogłoszeniu o naborze dokumenty i oświadczenia);
- CV i list motywacyjny są uwiarygodnione własnoręcznym podpisem;
- złożone oświadczenia są uwiarygodnione własnoręcznym podpisem i opatrzone datą;
- udokumentowano spełnienie wymagań niezbędnych określonych w ogłoszeniu
o naborze, dotyczących poziomu wykształcenia.
W życiorysie (CV) należy podać adres e-mail oraz numer telefonu.

Nabór prowadzony będzie w 3 etapach:
- Etap I – weryfikacja aplikacji pod względem formalnym.
Powiadomienie e-mail lub telefoniczne zakwalifikowanych Kandydatów/Kandydatek o terminie II etapu;
- Etap II – test ze znajomości przepisów ustaw wskazanych w ogłoszeniu o naborze;
Powiadomienie e-mail lub telefoniczne zakwalifikowanych Kandydatów/Kandydatek o terminie III etapu;
- Etap III rozmowa kwalifikacyjna, sprawdzian praktyczny.
Powiadomienie telefoniczne wyłonionego Kandydata/Kandydatki.
Planowane rozpoczęcie pracy kwiecień 2020 r.
Przewidywane wynagrodzenie zasadnicze brutto 3015,54 zł plus dodatek za wysługę po 5 latach stażu pracy 5% , wzrastający corocznie o 1% do maksymalnego dodatku 20%.

Osoba zatrudniona zobowiązana będzie do przyjęcia pracowniczego przydziału mobilizacyjnego (art. 59 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP).

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ DO
WOJSKOWEGO KOMENDANTA UZUPEŁNIEŃ W RYBNIKU
POD ADRESEM:
WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W RYBNIKU
ulica Piłsudskiego 2
44 - 200 Rybnik

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 261 124 702.
Młodszy informatyk
Rybnik
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna