Młodszy informatyk
Warszawa
Biuro Nasiennictwa Leśnego w Warszawie

poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Młodszy informatyk
w Zespole ds. Informatyki i Współpracy Międzynarodowej

Warunki pracy

• Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:

- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, praca z wykorzystaniem innych urządzeń biurowych,
- częsta obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji).

• Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca na I piętrze budynku (budynek z windą), przy naturalnym i sztucznym oświetleniu, w pokoju bez klimatyzacji.
- brak odpowiednich oznaczeń oraz urządzeń umożliwiających pracę osobom z niepełnosprawnością słuchową i wzrokową (niedosłyszących, głuchoniemych, niewidomych).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Zapewnienie sprawnego działania sieci teleinformatycznej oraz urządzeń w niej działających
 • Dbanie o sprzęt elektroniczny (w szczególności o serwery, komputery i drukarki), telefoniczny i elektryczny oraz wspieranie pracowników BNL w zakresie obsługi tego sprzętu
 • Administrowanie pocztą elektroniczną, lokalną siecią komputerową oraz bazami danych związanymi z działalnością BNL
 • Administrowanie witryną internetową BNL zgodną z wymogami Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)
 • Zarządzanie oprogramowaniem komputerowym oraz licencjami

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w zakresie administrowania siecią komputerową i stroną internetową
 • umiejętność obsługi urządzeń teleinformatycznych i oprogramowania, administrowanie siecią komputerową i stroną internetową
 • zdolność analitycznego myślenia i syntezy
 • komunikatywność
 • samodzielność w rozwiązywaniu problemów
 • umiejętność pracy w zespole
 • odporność na stres związany z kontaktami zewnętrznymi
 • umiejętność organizowania pracy własnej
 • umiejętność konfiguracji sprzętu komputerowego i oprogramowania
 • umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: średnie informatyczne lub wyższe
 • mile widziana podstawowa znajomość SQL

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-13
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Bliższych informacji można uzyskać pod numerem tel. (22) 646 76 36, 646 78 33 w. 16.
W aplikacji należy podać adres e-mail, numer telefonu i adres do korespondencji.
Aplikacje złożone po terminie nie są rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy, po analizie ofert, zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia telefonicznie lub poprzez e-mail.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: ok 3400 zł brutto miesięcznie plus dodatek z tytułu wysługi lat.
Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia naboru zostaną komisyjnie zniszczone.
Techniki i metody naboru:
- weryfikacja formalna nadesłanych ofert;
- rozmowa kwalifikacyjna lub inne formy sprawdzenia wiedzy.
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymaganie dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymaganie dokumenty i podpisane oświadczenia.

Młodszy informatyk

Warszawa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna