Młodszy archiwista
Gliwice
Archiwum Państwowe w Katowicach

Dyrektor Archiwum poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Młodszy archiwista
Oddział w Gliwicach

Warunki pracy

- praca biurowa i fizyczna w siedzibie urzędu
- kontakt z kurzem, zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi i grzybami
- użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, niszczarka, skaner)
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, głuchoniemym oraz niedosłyszącym
- praca poza siedzibą urzędu

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Porządkowanie i opracowywanie własnego zasobu celem sporządzenia jego ewidencji
 • Bezpośrednie udostępnianie materiałów archiwalnych w pracowni naukowej, w celu realizacji zgłaszanych tematów badawczych i w celach urzędowych
 • Udział w przeprowadzaniu naukowych kwerend tematycznych, wykonywaniu kwerend dla władz i urzędów, instytucji naukowych oraz osób prywatnych
 • Przeprowadzanie kontroli w nadzorowanych jednostkach organizacyjnych w celu właściwego kształtowania narastającego zasobu archiwalnego
 • Przeprowadzanie ekspertyz archiwalnych w zakresie postępowania z dokumentacją oraz wartościowania dokumentacji
 • Udzielanie informacji klientom w celu wskazania właściwego sposobu załatwienia sprawy
 • Rozmieszczanie zasobu w magazynach w celu zapewnienia właściwych warunków jego przechowywania
 • Wykonywanie prac związanych z małą konserwacją akt, w tym pakowanie akt w pudła i teczki
 • Pomoc w przygotowywaniu wystaw i pokazów archiwalnych celem popularyzacji zasobu oraz wiedzy o archiwistyce, działalności Archiwum i historii regionu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego w pracy archiwalnej (staże, praktyki, umowy zlecenia)
 • Kurs archiwalny (w przypadku wykształcenia kierunkowego dodatkowe szkolenia nie są wymagane)
 • Znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wraz z przepisami wykonawczymi
 • Biegła obsługa komputera
 • Znajomość języka niemiecki w stopniu komunikatywnym
 • Znajomość paleografii i historii Górnego Śląska
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze państwowej służby archiwalnej
 • wykształcenie: wyższe o specjalności archiwalnej
 • Kurs kancelaryjno-archiwalny
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym
 • Umiejętność nawiązywania kontaktów
 • Umiejętność działania w sytuacjach trudnych
 • Kreatywność, komunikatywność, dokładność, samodzielność, obowiązkowość, terminowość

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-19
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
Dokumenty należy dostarczać wyłącznie w formie pisemnej - listownie lub osobiście.
Wymagane dokumenty i oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydatki/kandydata.

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowane/ni do naboru zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o terminie postępowania związanego z naborem.
Oferty otrzymane po terminie, niekompletne oraz niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
Oferty można odebrać w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru, po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

Proponowane wynagrodzenie brutto: 2 600,00 zł
Wyżej wymienione wynagrodzenie nie zawiera kwoty dodatku za wysługę lat.


Przewidywany termin zatrudnienia: wrzesień 2019 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 32 2087894

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Młodszy archiwista

Gliwice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna