Młodszy archiwista
Warszawa
Archiwum Państwowe w Warszawie

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Młodszy archiwista do spraw opracowania zasobu
w Oddziale Opracowania Zasobu

Warunki pracy

Praca biurowa, stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy z naturalnym i sztucznym oświetleniem. Praca wykonywana w magazynach archiwalnych, kontakt z kurzem, możliwość narażenia na czynniki biologiczne: grzyby, bakterie, pleśnie, pył osiadły. Wysiłek fizyczny związany z koniecznością przemieszczania akt z magazynu. Praca związana z jednodniowymi wyjazdami służbowymi do magazynów zamiejscowych.
Budynek zabytkowy, nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, brak wind w budynku i podjazdów dla wózków inwalidzkich

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • ewidencjonuje zasób archiwum w tym dokumenty w języku rosyjskim i niemieckim
 • wprowadza dane do baz danych
 • opracowuje proste zespoły
 • weryfikuje istniejącą ewidencję zasobu
 • wykonuje czynności z zakresu profilaktyki konserwatorskiej
 • podejmuje wyjazdy służbowe do magazynów zamiejscowych
 • weryfikuje dane zawarte w bazach danych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość języka rosyjskiego w stopniu komunikatywnym
 • umiejętność obsługi komputera (word, access, excel)
 • znajomość ustawy archiwalnej
 • znajomość podstawowych pojęć archiwalnych
 • sumienność, komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe historyczne
 • znajomość języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-02
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
- Proponowane wynagrodzenie 2 800 brutto + dodatek stażowy.
- Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.
- Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data złożenia oferty w siedzibie Archiwum lub data stempla pocztowego),
- Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
- Dokumentów nie odsyłamy,
- Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
- Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. - (22) 635-92-42 w.107
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Młodszy archiwista

Warszawa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna