Dodano: 09.07.2020
subscribe
Powiadom mnie o podobnej ofercie

poszukuje  kandydata na stanowisko:

LEKARZ / ADIUNKT W KLINICE REHABILITACJI
Warszawa

Ogólny zakres obowiązków:

 • udział w badaniach naukowych, klinicznych i grantach,
 • opieka lekarska nad pacjentami przebywającymi w Klinice Rehabilitacji,
 • prowadzenie określonej przepisami dokumentacji medycznej.

Oczekujemy:

 • lekarz – możliwość otwarcia przewodu doktorskiego / adiunkt – tytuł dr n.med.
 • wykształcenie kierunkowe,
 • aktywne Prawo Wykonywania Zawodu,
 • mile widziane publikacje w recenzowanych czasopismach,
 • wysoka kultura osobista oraz zaangażowanie,
 • bardzo dobra organizacja pracy i systematyczność.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • wymiar czasu pracy – 1,00 etat,
 • pracę w prężnym, w wysoko wykształconym zespole,
 • pracę w klinice wyposażonej w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny,
 • możliwość rozpoczęcia/kontynuacji specjalizacji w dziedzinie rehabilitacji medycznej
 • pakiet socjalny.

 • oferty należy składać drogą elektroniczną na adres Aplikuj
lub osobiście pod adresem: Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
w Warszawie, ul. Spartańska 1,

 • zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami,
 • zachęcamy do aplikowania również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,
 • szczegółowych informacji udziela:
Kierownik Kliniki Rehabilitacji - dr hab. n. med. Beata Tarnacka, prof. NIGRiR
tel. +48 (22) 670 91 76 w godz. 7.30 – 15.00

email. Aplikuj

  

Aplikuj

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922.)."

 

www.spartanska.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

1. administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab.Eleonory Reicher, adres: ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa;
2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować
3. w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@spartanska.pl;
4. administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązków
i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej. Dane osobowe pracowników
są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających
z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
5. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
6. administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej;
7. mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 30 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru;
2. przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze
na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału
w naborze na wolne stanowisko pracy;
4. administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.
LEKARZ / ADIUNKT W KLINICE REHABILITACJI
Warszawa
Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji