Księgowy
Toruń
Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Księgowy do spraw rozrachunków z podatnikami
w Drugim Referacie Rachunkowości (SER2) w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Toruniu

Warunki pracy

• praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie
• budynek urzędu przystosowany architektonicznie do poruszania się osób
z niepełnosprawnością ruchową ( podjazd dla osób niepełnosprawnych, toalety dla osób niepełnosprawnych dostępne na parterze budynku, budynek wyposażony w windy)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków ,
 • dokonywanie rozliczeń podatników z tytułu wpłat, nadpłat, zaległości oraz zwrotów podatku oraz wydawanie postanowień w tym zakresie,
 • rozliczanie i przekazywanie wpływów uprawnionym podmiotom w celu prawidłowych rozliczeń z budżetem państwa i budżetami jednostek samorządu terytorialnego,
 • kontrolowanie prawidłowości potrąceń wynagrodzeń dokonywanych przez płatników i inkasentów,
 • dokonywanie czynności sprawdzających w zakresie właściwości rzeczowej komórki organizacyjnej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • dobra znajomość zasad rachunkowości
 • komunikatywność
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • brak pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów oraz brak współpracy z ww. organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne albo wyższe nieprofilowane i studia podyplomowe w zakresie ekonomii
 • Umiejętność obsługi systemów informatycznych funkcjonujących w resorcie finansów wymaganych na danym stanowisku
 • Umiejętność pracy w zespole
 • odporność na stres.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-05-28
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
  ul. Dr. K. Marcinkowskiego 7
  85-056 Bydgoszcz
  z dopiskiem „Oferta pracy Pierwszy US w Toruniu – SER2"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.
Zakres tematyczny wiedzy sprawdzany w trakcie naboru:
- ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości .
Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty zawarte w ofercie pracy, w szczególności oświadczenia powinny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Wzory oświadczeń dostępne na stronie www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl (zakładka: Ogłoszenia → Nabór).
O terminach etapów naboru kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie
lub drogą elektroniczną – w tym celu zaleca się podanie numeru telefonu i adresu e-mailowego.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wynosi 3016,88 zł brutto – przy ustalonym mnożniku kwoty bazowej 1,610.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Informacje dotyczące procedury naboru można uzyskać pod nr telefonu 56 611 73 19 lub pisząc na adres e-mail: Aplikuj

Księgowy

Toruń

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna