Księgowy
Kolno
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kolnie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Księgowy
zespół do spraw finansowo-księgowych i administracyjnych

Warunki pracy

Praca administracyjno- biurowa w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kolnie w dni robocze od poniedziałku do piątku.Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godziny dziennie, wymagająca obsługi komputera, sprzętu teleinformatycznego i pozostałych urządzeń biurowych.
Praca w budynku jednopiętrowym bez podjazdu. Pomieszczenie sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalno -rachunkowym
 • Ujmowanie zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych oraz uzgadnianie obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych
 • Obsługa systemu bankowości elektronicznej NBP , systemu obsługi budżetu państwa Trezor
 • Rozliczanie kosztów i wydatków związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt oraz sporządzanie sprawozdawczości związanej ze zwalczaniem chorób zakaźnych
 • Naliczanie wynagrodzeń pracowników , rozliczanie zleceniobiorców,ustalanie należnych składek do ZUS , należnego podatku do US oraz obsługa programu Płatnik

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne,
 • Znajomość aktualnie obowiązujących ustaw w zakresie: - służby cywilnej, - Inspekcji Weterynaryjnej, - finansów publicznych, - rachunkowości,
 • Biegła obsługa komputera
 • Umiejętność pracy w zespole, kreatywność, odporność na stres, odpowiedzialność
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-24
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty niekompletne, bez podpisu oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane,
Informacje o ogłoszeniu oraz wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzaniu danych osobowych dostępna jest na stronie BIP urzędu : http://www.piw-kolno.4bip.pl/index.php?idg=3&id=18&x=5

Księgowy

Kolno

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna