Kontroler weterynaryjny
Września
Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wrześni

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Kontroler weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

praca biurowa w siedzibie urzędu (I i II piętro) oraz w terenie, praca przy monitorze ekranowym, występują bariery architektoniczne: brak podjazdów do budynku, brak windy, brak dostosowania toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych, prowadzenie samochodu

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie kontroli podmiotów oraz gospodarstw indywidualnych w zakresie obrotu zwierzętami, utrzymywania zwierząt, miejsc skupu i gromadzenia zwierząt, schronisk dla zwierząt, przesyłek zwierząt do miejsca przeznaczenia
 • pobieranie prób do badań laboratoryjnych oraz wysyłanie do laboratorium
 • przyjmowanie prób do badań monitoringowych z zakresu zwalczania chorób zakaźnych oraz przygotowywanie niezbędnej dokumentacji
 • prowadzenie ewidencji materiałów i sprzętu do pobierania prób monitoringowych z zakresu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji oraz sprawozdawczości w zakresie zdrowia, ochrony zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie zdrowia i ochrony zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie weterynaryjne
 • posiadanie prawa jazdy kat.B
 • dobra umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe w obszarze związanym z weterynarią
 • umiejętność obsługi specjalistycznych programów weterynaryjnych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat.B
 • oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-22
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 61 4361938

Kontroler weterynaryjny

Września

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna