Kontroler weterynaryjny
Ropczyce
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ropczycach

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Kontroler weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
w Zespole ds. bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

- Siedziba budynku mieści się w budynku piętrowym, brak windy wewnątrz budynku
- Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie - obszar powiatu ropczycko-sędziszowskiego, wyjazdy służbowe
- Obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzenie samochodu służbowego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie nadzoru nad podmiotami wytwarzającymi produkty pochodzenia zwierzęcego w zakresie spełniania wymagań weterynaryjnych
 • Nadzorowanie i monitorowanie badań kontrolnych pozostałości chemicznych, biologicznych , leków i skażeń promieniotwórczych w tkankach lub narządach zwierząt po uboju i w produktach pochodzenia zwierzęcego
 • Prowadzenie wykazu podmiotów nadzorowanych
 • Prowadzenie dokumentacji oraz sporządzanie sprawozdań z zakresu sprawowanego nadzoru

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej (Biologia, Bezpieczeństwo i produkcja żywności, Technologia żywności i żywienia człowieka)
 • Prawo jazdy kat B
 • znajomość obsługi komputera w środowisku Windows, Ms Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego praca w Inspekcji Weterynaryjnej lub administracji publicznej
 • wykształcenie: brak
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Umiejętność organizacji pracy i podejmowania decyzji, zaangażowanie i chęć stałego podnoszenia kwalifikacji
 • Ukończone szkolenie z zakresu bezpieczeństwa żywności

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kserokopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Zaświadczenie o ukończonym szkoleniu

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-17
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ropczycach
  ul. Mickiewicza 57 a
  39-100 Ropczyce
  Sekretariat pokój nr 4

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 17 2218981
- dokumenty winny być przesłane lub złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta pracy"
- oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane
- nie zwracamy nadesłanych dokumentów
- niezakwalifikowane oferty zostaną komisyjnie zniszczone
- oświadczenia, list motywacyjny i życiorys muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem

Kontroler weterynaryjny

Ropczyce

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna