Kierownik kancelarii tajnej
Warszawa
Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Kierownik kancelarii tajnej do spraw obsługi kancelarii tajnej
w Departamencie Spraw Obronnych oraz Ochrony Informacji Niejawnej

Warunki pracy

− Praca biurowa z wykorzystaniem komputera.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi kancelarię tajną Urzędu (pełni funkcję kierownika) oraz sprawuje bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych w Urzędzie w celu zapewnienia przestrzegania procedur dotyczących ochrony informacji niejawnych.
 • Przeprowadza w Urzędzie bieżącą kontrolę postępowania z dokumentami zawierającymi informacje niejawne oraz doraźne kontrole postępowania z dokumentami zawierającymi informacje niejawne u wykonawców prac zleconych w celu zapewnienia właściwej realizacji procedur związanych z organizacją i funkcjonowaniem kancelarii tajnych.
 • Nadzoruje funkcjonowanie oddziału kancelarii tajnej Urzędu w lokalizacji przy ul. Jana Olbrachta 94B oraz sprawuje nadzór na realizacją zadań pracownika tego oddziału.
 • Prowadzi prace związane z archiwizacją dokumentów i materiałów niejawnych gromadzonych w kancelarii tajnej w celu zapewnienia właściwych warunków przechowywania i zabezpieczenia dokumentacji oraz sprzętu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania niejawnych danych cyfrowych.
 • Nadzoruje stan zabezpieczenia pomieszczeń i stref kancelarii tajnej Urzędu w obu lokalizacjach (przy ul. Wspólnej 2 oraz Jana Olbrachta 94B).

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z ochroną informacji niejawnych, w tym 1 rok na stanowisku kierownika kancelarii tajnej
 • Aktualne poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”.
 • Znajomość przepisów z zakresu ochrony informacji niejawnych.
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Odbyte szkolenie dla kierowników kancelarii tajnych.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-05-22
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Główny Urząd Geodezji i Kartografii
  ul. Wspólna 2
  00-926 Warszawa
  z dopiskiem „Ogłoszenie nr 27079 - kierownik kancelarii tajnej SO/5”

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Wszystkie oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.
Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej GUGiK.
Metody i techniki selekcji: formalna weryfikacja (preselekcja) ofert złożonych przez kandydatów, sprawdzian wiedzy i umiejętności, niezbędnych do realizacji zadań na stanowisku, rozmowa kwalifikacyjna.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Kandydaci i kandydatki spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru, będą powiadamiani o terminie i miejscu ich przeprowadzenia.
Oferty kandydatów i kandydatek przechowywane są przez okres 3 miesięcy od nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, a jeżeli nabór został zakończony bez wyłonienia kandydata/kandydatki – przez okres 3 miesięcy od ogłoszenia wyniku naboru.
W okresie przechowywania ofert kandydaci i kandydatki mają prawo wglądu do dokumentów związanych z naborem, z uwzględnieniem ochrony danych osobowych, oraz do odbioru złożonych dokumentów.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 56 31 478 lub 480.

Kierownik kancelarii tajnej

Warszawa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna