Warszawski Uniwersytet Medyczny 

poszukuje kandydatki/a na stanowisko

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót Budowlanych w Dziale Technicznego Utrzymania Obiektów (Warszawa, 3301026)
Warszawa
Miejsce pracy: Warszawa (mazowieckie)

Główne zadania:

 • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad wykonywaniem prac konserwacyjnych oraz bieżące rozliczanie kosztów,
 • opracowywanie rocznych i wieloletnich planów remontów oraz konserwacji obiektów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
 • nadzór nad realizacją zadań remontowych, przygotowywanie kosztorysów inwestorskich, dokonywanie odbiorów i rozliczanie zadań remontowych,
 • zlecanie i nadzór nad okresowymi przeglądami obiektów budowlanych oraz prowadzenie centralnego rejestru zaleceń.

Wymagania kwalifikacyjne:

 • wykształcenie branżowe, min. średnie,
 • znajomość prawa budowlanego oraz innych przepisów i norm w zakresie stanowiska pracy,
 • umiejętność kosztorysowania i posługiwania się programem do kosztorysowania (np. Norma),
 • uprawnienia do pracy na wysokości powyżej 3 metrów,
 • znajomość pakietu MS Office oraz programu Auto CAD.
Wymagane dokumenty:
 • CV
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia i inne kompetencje oraz kopie świadectw pracy wymagane będą na kolejnym etapie rekrutacji.

Dodatkowa zgoda:
Osoby zainteresowane udziałem również w przyszłych rekrutacjach lub na inne stanowiska, prosimy o zamieszczenie w swoim CV następującej klauzuli (wyrażenie zgody jest dobrowolne):

 • "Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych były wykorzystywane na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Warszawie."  W takiej sytuacji złożona aplikacja będzie przechowywana przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

 1. Administratorem danych osobowych jest Warszawski Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirkii Wigury 61, 02-091 Warszawa.

 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych - adres email: Aplikuj
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 22[sup]1[/sup] §1 Kodeksu pracy,a w przypadku podania szerszego zakresu danych będą one przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody wyrażonej
  w oparciu o art. 22[sup]1a[/sup] Kodeksu pracy w związku z 6 ust. 1 lit. a RODO Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej w skrócie "RODO".

 4. Dostęp do danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Uniwersytetu będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy w niezbędnym zakresie.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa.
 6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji,do 6 miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji. Po upływie tego okresu zostaną usunięte.

 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania(z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO), a także prawo do przenoszenia danych.

 8. Nie przysługuje Pani/Panu:
 1.  prawo sprzeciwu w związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych na podstawie art. 22[sup]1[/sup] §1 Kodeksu pracy, lub w określonych przypadkach na podstawie art. 6 lit. a RODO,
 2. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b oraz e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, chyba że cofnięta została zgoda na przetwarzanie danych osobowych (dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody wyrażonej w oparciu o art. 22[sup]1a[/sup] Kodeksu pracy w związku z 6 ust. 1 lit. a RODO).
 1. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest,że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie

z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 1. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym w art. 22[sup]1[/sup] § 1 Kodeksu Pracy, w pozostałym zakresie dobrowolne. W zakresie danych ujawnionych dobrowolnie może Pan/Pani cofnąć zgodę na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 3. Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

Dokumenty prosimy składać do 19 sierpnia 2019r.

 
Dokumenty przyjmujemy:

 • w Kancelarii Uczelni (pok.9) w zaklejonej kopercie z podaniem numeru referencyjnego ogłoszenia,
 • pocztą na adres: Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091,
Warszawa, z podaniem numeru referencyjnego ogłoszenia  na kopercie,
 • pocztą elektroniczną na adres Aplikuj z podaniem numeru referencyjnego  ogłoszenia w tytule e-maila.
 
Prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji, które są udostępnione na stronie internetowej: http://wum.pl/files/informacje/praca/2018/2018.06.21_polityka_rekrutacji_pracownikow_wum.pdf
Kandydat składający ofertę, akceptuje warunki rekrutacji określone w w/wym. regulaminie.
 
Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy. WUM zastrzega sobie w każdym czasie możliwość unieważnienia postępowania rekrutacyjnego bez podania przyczyny.

Aplikuj

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem się informacjami administratora o przetwarzaniu danych oraz z prawami jakie przysługują mi na mocy powyższego Rozporządzenia."

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem się informacjami administratora o przetwarzaniu danych oraz z prawami jakie przysługują mi na mocy powyższego Rozporządzenia.

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Robót Budowlanych w Dziale Technicznego Utrzymania Obiektów (Warszawa, 3301026)

Warszawa

JOBS.PL S.A.