Inspektor wojewódzki
Poznań
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki do spraw realizacji, kontroli i monitoringu projektów
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa WUW w Poznaniu nr ref. 94/19

Warunki pracy

• praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych
• zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu
• zagrożenia biologiczne typowe dla pracy z dokumentacją
• stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku biurowego
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę z koniecznością przemieszczania się w pomieszczeniu po wymaganą dokumentację oraz do archiwum
• stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych
• budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych
• klatka schodowa o normatywnej ilości stopni, z poręczami
• budynek jest wyposażony w windy osobowe
• pomieszczenia higieniczno-sanitarne w budynku są przystosowane dla osób niepełnosprawnych

Pracownikom oferujemy:
• stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
• dodatek stażowy
• dodatkowe wynagrodzenie roczne
• nagrody wypłacane z funduszu nagród uzależnione od osiąganych wyników pracy
• możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego (szkolenia w oparciu o indywidualny program rozwoju zawodowego, możliwość dofinansowania do studiów podyplomowych i kursów językowych)
• dofinansowanie wypoczynku oraz różnych form aktywności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
• możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty ubezpieczenia grupowego
• pracę w siedzibie Urzędu położonej w dogodnej lokalizacji w centrum miasta
• ruchomy system czasu pracy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • weryfikacja dokumentacji inwestycji oraz przygotowywanie umów i aneksów do umów wykonawczych zawieranych pomiędzy Wojewodą a jednostką samorządu terytorialnego - Beneficjentem w ramach programów rządowych
 • badanie i opiniowanie dokumentacji związanej ze zmianami wynikającymi z realizacji zadań inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego (zmiany zakresów zadań, zmiany pozwoleń/zgłoszeń/zezwoleń budowlanych, aneksy z wykonawcami, protokoły konieczności itp.)
 • weryfikowanie wniosków o wypłatę dofinansowania składanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdań z wykonania zadań inwestycyjnych pod względem formalno-rachunkowym, zakresu rzeczowego inwestycji oraz kompletności składanych dokumentów i informacji
 • wykonywanie zadań związanych z organizacją oraz przeprowadzaniem naborów wniosków o dofinansowanie w ramach programów rządowych, przeprowadzanie oceny formalnej zgłoszonych wniosków o dofinansowanie i obsługa wojewódzkiej komisji ds. oceny wniosków o dofinansowanie
 • monitorowanie realizacji zadań przyjętych do dofinansowania w województwie wielkopolskim oraz weryfikowanie sprawozdań z ich realizacji
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w przypadku stwierdzenia, że dofinansowanie wykorzystane zostało w części lub w całości niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy związanej z udzielaniem i rozliczaniem dofinansowania z budżetu państwa lub środków unijnych
 • wiedza z zakresu finansów publicznych
 • znajomość Kpa
 • znajomość ustawy o drogach publicznych
 • znajomość ustawy Prawo budowlane
 • umiejętność ustalania priorytetów, rozwiązywania problemów
 • umiejętność analizowania dokumentów, formułowania wniosków i argumentowania
 • umiejętność dostosowywania się do nowych sytuacji zaistniałych podczas wykonywania czynności służbowych
 • dokładność i wnikliwość
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem związanym z obsługą klienta zewnętrznego
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętności komunikacyjne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych
 • wykształcenie: wyższe lub studia podyplomowe z obszaru ekonomii, administracji
 • znajomość zagadnień z zakresu polityki regionalnej i strukturalnej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kandydaci aplikujący online zobowiązani są do dostarczenia własnoręcznie podpisanych oryginałów wszystkich wymienionych poniżej oświadczeń najpóźniej w dniu przystąpienia do pierwszego etapu postępowania kwalifikacyjnego. Niedostarczenie tych dokumentów będzie jednoznaczne z rezygnacją z naboru.
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o prywatności zamieszczoną na stronie Urzędu
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-21
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
APLIKUJ NA TO STANOWISKO ONLINE POPRZEZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DOSTĘPNY NA STRONIE: www.poznan.uw.gov.pl/oferty-pracy
Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest pod adresem:
http://www.poznan.uw.gov.pl/sites/default/files/zalaczniki/wzor_oswiadczen_-_nabory.pdf
Oświadczenia należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą.
Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie, drogą elektroniczną lub pocztową.
Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WUW oraz w siedzibie Urzędu.
Oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3300-3800 zł.
Dodatkowe informacje, w tym o kolejnych etapach naboru, można uzyskać pod nr tel. 61 854 19 91, 61 854 11 87.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inspektor wojewódzki

Poznań

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna