Inspektor wojewódzki

Dodano: 05.02.2020
Inspektor wojewódzki
Grodzisk Wielkopolski
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki do spraw nadzoru nad systemem ratownictwa medycznego
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Warunki pracy

- Wyjazdy służbowe
- Praca samodzielna, pod presją czasu
- Praca wymagająca koncentracji
- Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i realizacją kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą, będących dysponentami jednostek systemu państwowego ratownictwa medycznego (PRM), a także jednostek współpracujących z systemem PRM
 • Prowadzenie spraw związanych z odmowami przyjęcia pacjentów transportowanych przez Zespoły Ratownictwa Medycznego (ZRM) do szpitali oraz współpraca z Wojewódzkim Koordynatorem Ratownictwa Medycznego w tym zakresie
 • Prowadzenie statystyki w zakresie parametrów czasów dotarcia zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia, ilości interwencji zespołów ratownictwa medycznego realizujących zadania na terenie województwa lubuskiego
 • Przygotowywanie sprawozdań i analiz na potrzeby Ministerstwa Zdrowia, dotyczących ratownictwa medycznego, w tym. m.in. liczby wyjazdów ZRM z podziałem na liczbę pacjentów, czasy dotarcia, liczbę przyjęć pacjentów w izbie przyjęć i w SOR, personelu zatrudnionego w jednostkach systemu
 • Opracowywanie propozycji do rocznego planu kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie realizowanych kontroli
 • Przygotowywanie analizy liczby natężenia i czasu obsługi zgłoszeń w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu obsługi przez dyspozytorów medycznych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość przepisów z zakresu: kontroli, ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o służbie cywilnej, zasad etyki korpusu służby cywilnej oraz zasad służby cywilnej
 • Znajomość obsługi pakietu biurowego MS Office w zakresie edytora tekstów MS Word, arkusza kalkulacyjnego MS Excel, tworzenia prezentacji multimedialnych MS Power Point, obsługi poczty elektronicznej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-17
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Lubuski Urząd Wojewódzki
  ul. Jagiellończyka 8
  66-400 Gorzów Wlkp.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
• W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu
• Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą, wzór oświadczenia jest do pobrania
na stronie http://bip.lubuskie.uw.gov.pl/praca_w_luw/pliki_praca.html
• List motywacyjny powinien być odręcznie podpisany
• W przypadku przesyłania dokumentów drogą elektroniczną, wszystkie oświadczenia oraz dokumenty, na których wymagany jest odręczny podpis, muszą być podpisane bezpiecznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Brak podpisów spowoduje odrzucenie aplikacji.
• Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione e-mailem lub telefonicznie
• Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego)
• Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone
• Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 957 851 624
• Proponowane wynagrodzenie – kwota wynagrodzenia zasadniczego brutto - 3.300 zł (dodatkowo do wynagrodzenia zasadniczego wypłacany jest dodatek stażowy zgodnie z obowiązującymi przepisami od 5% do 20% wysokości wynagrodzenia zasadniczego)

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Inspektor wojewódzki
Grodzisk Wielkopolski
Aplikuj