Inspektor weterynaryjny
Mińsk Mazowiecki
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mińsku Mazowieckim

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw pasz i utylizacji
w zespole ds. pasz i utylizacji

Warunki pracy

- praca poza siedzibą urzędu (w terenie)
- wyjazdy służbowe
- praca przy komputerze
- kontakt ze zwierzętami
- praca w budynku parterowym z podjazdem dla osób niepełnosprawnych ruchowo
- bariery architektoniczne (kontrole w miejscach nieprzystosowanych dla osób niepełnosprawnych)
- toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
- brak oznaczeń dla osób niewidomych
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja zadań wynikających z ustawy o paszach oraz ustawodawstwa Unii Europejskiej w tym zakresie
 • realizacja zadań dotyczących ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
 • realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo farmaceutyczne ustawodawstwa Unii Europejskiej w tym zakresie
 • realizacja zadań wynikających z planu urzędowej kontroli pasz
 • nadzorowanie gospodarstw wytwarzających i stosujących pasze
 • nadzorowanie obrotu paszami
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych
 • kontrola przestrzegania wymagań weterynaryjnych przez podmioty podejmujące lub prowadzące działalność nadzorowaną
 • sprawowanie nadzoru nad podmiotami działającymi w sektorze ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
 • sporządzanie dokumentacji i sprawozdawczości związanej z wykonywanymi zadaniami
 • realizacja zadań określonych w ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej
 • realizacja Krajowego Planu Urzędowej Kontroli Pasz

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe wyższe weterynaryjne, wyższe zootechniczne, lekarz weterynarii
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość obowiązujących przepisów weterynaryjnych
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • Znajomość języków obcych
 • Umiejętność pracy własnej i w zespole
 • Bezkonfliktowość, komunikatywność, obowiązkowość, dyspozycyjność
 • Wykonywanie zadań pod presją czasu

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-26
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mińsku Mazowieckim
  ul. Szczecińska 8
  05-300 Mińsk Mazowiecki

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu.
Oferty nadesłane po terminie (decyduje data wpływu do Inspektoratu) nie będą rozpatrywane.
Oferty nie spełniające wymagań formalnych oraz oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Dokumenty nieodebrane do 3 miesięcy od upływu terminu ich składania zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 25 758 50 59.

Inspektor weterynaryjny

Mińsk Mazowiecki

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna