Inspektor weterynaryjny
Ożarów Mazowiecki
Powiatowy Inspektorat Weterynarii Powiatu Warszawskiego Zachodniego z/s w Ożarowie Mazowieckim

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
w zespole do spraw bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

- praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie
- długotrwała praca przy komputerze
- praca w terenie (dojazdy samochodem do celów służbowych), wyjazdy do zakładów,
gospodarstw objętych nadzorem
- obciążenie psychiczne - kontakt z kontrolowanym, stres związany z pracą pod presją czasu
- brak jest odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych
- miejsce pracy w siedzibie Inspektoratu mieści się na parterze budynku

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór nad rolniczym handlem detalicznym
 • kontrola nad zakładami i miejscami produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego
 • prowadzenie kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie produktów pochodzenia zwierzęcego, w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu
 • kontrola środków spożywczych przeznaczonych do wwozu i wywozu
 • prowadzenie postępowań administracyjnych
 • sporządzanie dokumentacji i sprawozdawczości w zakresie działań zespołu ds. bezpieczeństwa żywności

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe mające zastosowanie w nadzorze nad bezpieczeństwem żywności (rolnicze, biologiczne, technologiczne)
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii (dla lekarza weterynarii)
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość obsługi komputera, MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość kodeksu postępowania cywilnego

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-09-21
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ożarowie Mazowieckim
  ul. Poznańska 129/133 05-850 Ożarów Mazowiecki

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone w terminie 30 dni od daty zakończenia postępowania rekrutacyjnego.
Telefon kontaktowy: 502-560-658
Aplikuj

Inspektor weterynaryjny

Ożarów Mazowiecki

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna