Inspektor weterynaryjny
Oborniki
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Obornikach

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt
w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

Praca od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do godz. 15:00
Praca w siedzibie jak i poza siedzibą Inspektoratu (wyjazdy samochodem służbowym),
Narzędzia pracy - komputer i sprzęt biurowy,
Brak windy i podjazdów,
Brak dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór nad badaniami monitoringowymi chorób zakaźnych zwierząt
 • sporządzanie harmonogramów chorób zakaźnych zwierząt i kontrola ich realizacji
 • przeprowadzanie dochodzeń epizootycznych oraz czynności związanych ze zwalczaniem ogniska choroby zakaźnej
 • kontrola weterynaryjna przy wywozie i przywozie zwierząt w handlu i obrocie
 • kontrola dobrostanu zwierząt gospodarskich
 • kontrola podmiotów nadzorowanych
 • Sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych badań i kontroli, obsługa weterynaryjnych systemów informatycznych
 • bieżąca analiza informacji w zakresie ochrony zdrowia zwierząt, zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz ochrony zwierząt w świetle obowiązujących przepisów prawa krajowego, unijnego i wytycznych
 • bieżące załatwianie spraw wyjaśniających, odwoławczych i organizacyjnych z zakresu ochrony zdrowia zwierząt, zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • wystawianie świadectw weterynarynych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w inspekcji weterynaryjnej
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera
 • Prawo jazdy kat. B
 • znajomość przepisów w zakresie monitorowania i zwalczania chorób zakaźnych oraz dobrostanu zwierząt
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność, umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • umiejętności redakcyjne , pisanie pism, obsługa programów MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat.B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-03-24
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Łopatyńskiego 1
  64-600 Oborniki

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane .
W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów.
Inspektor weterynaryjny
Oborniki
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna