Inspektor weterynaryjny
Białogard
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białogardzie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt
w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Białogardzie

Warunki pracy

- Praca w siedzibie inspektoratu oraz w terenie na obszarze powiatu białogardzkiego, wyjazdy służbowe.
- Obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządów wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.
- Prawdopodobieństwo zarażenia się chorobami odzwierzęcymi.
- Praca wykonywana jest w budynku nie mającym toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie czynności kontrolnych/nadzorczych związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt.
 • Prowadzenie dokumentacji z zakresu realizowanych zadań.
 • Współpraca z innymi zespołami inspektoratu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne - lekarz weterynarii
 • Posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Znajomość obsługi komputera w środowisku MS Office.
 • Prawo jazdy kategorii B.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej w zakresie realizacji zadań związanych z weterynarią.
 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii (zaświadczenie z izby lekarsko-weterynaryjnej).
 • Kserokopia prawa jazdy.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-07
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Inspekcja Weterynaryjna
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białogardzie
  ul. Szpitalna 1
  78-200 Białogard
  z dopiskiem "Oferta zatrudnienia"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równa uwagą bez względu na jakąkolwiek cechę prawnie chronioną.
- Dokumenty niekompletne nie będą brane pod uwagę.
- Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub mailowo.
- Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
- Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 94 312 0427.

Inspektor weterynaryjny

Białogard

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna