Inspektor weterynaryjny
Iława
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Iławie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
w zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

- praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15-15:15,
- praca biurowa w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Iławie oraz przeprowadzanie kontroli na terenie powiatu iławskiego,
- siedziba urzędu mieści się w budynku piętrowym bez windy,
- przy wejściu do budynku winda dla osób niepełnosprawnych, toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych,
- wyjazdy służbowe i szkoleniowe,
- narzędzia i materiały pracy - samochód służbowy, sprzęt biurowy - komputer z drukarką, skaner, telefon,
- dodatek za wysługę lat od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "trzynastka",
- pakiet socjalny (m.in. dofinansowanie do wypoczynku dla pracowników, możliwość wzięcia pożyczki),
- dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze,
- możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizacja czynności w zakresie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt;
 • Realizacja działań, w tym prowadzenie kontroli, dochodzeń epizootycznych, dokumentacji w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i likwidacji zagrożenia epizootycznego;
 • Wykonywanie zadań związanych z realizacją krajowych programów monitoringowych w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
 • Realizacja zadań związanych z nadzorem nad obrotem krajowym i handlem zwierzętami, w tym obsługa sytemu TRACES;
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie realizowanych zadań, przygotowywanie projektów odpowiednich decyzji, postanowień, zaświadczeń;
 • Realizacja zadań z zakresu statystyki i sprawozdawczości, sporządzanie informacji i zestawień dotyczących wykonywanych zadań raz obsługa programów informatycznych stosowanych w PIW
 • Wykonywanie czynności w zakresie obsługi programów informatycznych służących do obsługi badań w kierunku chorób zakaźnych zwierząt, bazy gospodarstw utrzymujących zwierzęta gospodarskie, rejestrów Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • Znajomość aktualnie obowiązujących ustaw w zakresie: służby cywilnej, inspekcji weterynaryjnej, postępowania administracyjnego
 • Znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa weterynaryjnego w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera (Windows i MS Office, poczta elektroniczna)
 • Posiadanie czynnego prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność, dyspozycyjność
 • zaangażowanie i chęć stałego podnoszenia kwalifikacji
 • dobra organizacja pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • specjalizacja z zakresu weterynarii lub inne udokumentowane staże, szkolenia i umiejętności z zakresu weterynarii

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Wypełniony kwestionariusz osobowy (wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia)
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Dokumenty potwierdzające prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii (zaświadczenie z Izby lekarsko-weterynaryjnej)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • CV
 • List motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia)

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-03-31
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Iławie
  ul. Dąbrowskiego 11
  14-200 Iława
  z dopiskiem "Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej - inspektor weterynaryjny"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania zaleca również stosowanie w ogłoszeniach o naborach form kandydatka/kandydat, zamiast wyłącznie form męskich.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Dokumenty aplikacyjne takie jak: CV, list motywacyjny oraz oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane. W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub mailowo. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 89 648-22-86
Inspektor weterynaryjny
Iława
BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna