Inspektor weterynaryjny
Świdnik
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świdniku

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
w zespole ds. bezpieczeństwa żywności

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00;
Praca w terenie (wyjazdy samochodem służbowym do podmiotów nadzorowanych, kontakt ze zwierzętami gospodarskimi);
Występują bariery architektoniczne: budynek piętrowy bez windy, brak podjazdu do budynku, brak dostosowania toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych, brak parkingu dla niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie zadań z zakresu nadzoru nad rolniczym handlem detalicznym
 • Obsługa systemów elektronicznych mających zastosawanie w zespole ds. bezpieczeństwa żywności
 • Kontrola realizacji badań właścicielskich w podmiotach nadzorowanych, a tym podmiotach prowadzących rolniczy handel detaliczny
 • Sporządzanie obowiązujących sprawozdań i raportów w ramach działalnosci zespołu ds. bezpieczeństwa żywności
 • Prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach objetych zakresem czynności
 • Wykonywanie innych czynności z zakresu zadań Inspekcji Weterynaryjnej wynikających z przepisów prawa weterynaryjnego i prawa UE

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terenie RP (tylko dla lekarzy weterynarii)
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość przepisów weterynaryjnych oraz kodeksu postępowania administracyjnego
 • Biegła znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego praca w Inspekcji Weterynaryjnej
 • Komunikatywnosć, rzetelnosć, odpowiedzialność
 • Umiejetność pracy w zespole

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia prawa jazdy kat. B
 • Kopia dokumentu potwierdzajacego posiadanie prawo wykonywania zawodu (tylko dla lekarzy weterynarii)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-09-10
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świdniku
  Al. Lotników Polskich 1
  21-045 Świdnik

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Wymagane dokumenty należny złożyć osobiście lub przesłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór".
Zakwalifikowane osoby zostaną powiadomione o terminie wstępnej rozmowy.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjne zniszczone.

Inspektor weterynaryjny

Świdnik

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna